<% ' FP_ASP ASP Automatically generated by a Frontpage Component. Do not Edit. On Error Resume Next Session("FP_OldCodePage") = Session.CodePage Session("FP_OldLCID") = Session.LCID Session.CodePage = 1252 Err.Clear strErrorUrl = "" If Request.ServerVariables("REQUEST_METHOD") = "POST" Then If Request.Form("VTI-GROUP") = "0" Then Err.Clear Set fp_conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") FP_DumpError strErrorUrl, "Cannot create connection" Set fp_rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") FP_DumpError strErrorUrl, "Cannot create record set" fp_conn.Open Application("register_ConnectionString") FP_DumpError strErrorUrl, "Cannot open database" fp_rs.Open "Results", fp_conn, 1, 3, 2 ' adOpenKeySet, adLockOptimistic, adCmdTable FP_DumpError strErrorUrl, "Cannot open record set" fp_rs.AddNew FP_DumpError strErrorUrl, "Cannot add new record set to the database" Dim arFormFields0(9) Dim arFormDBFields0(9) Dim arFormValues0(9) arFormFields0(0) = "meno" arFormDBFields0(0) = "meno" arFormValues0(0) = Request("meno") arFormFields0(1) = "priezvisko" arFormDBFields0(1) = "priezvisko" arFormValues0(1) = Request("priezvisko") arFormFields0(2) = "ulica" arFormDBFields0(2) = "ulica" arFormValues0(2) = Request("ulica") arFormFields0(3) = "psc" arFormDBFields0(3) = "psc" arFormValues0(3) = Request("psc") arFormFields0(4) = "mesto" arFormDBFields0(4) = "mesto" arFormValues0(4) = Request("mesto") arFormFields0(5) = "email" arFormDBFields0(5) = "email" arFormValues0(5) = Request("email") arFormFields0(6) = "zaujem" arFormDBFields0(6) = "zaujem" arFormValues0(6) = Request("zaujem") arFormFields0(7) = "ucast" arFormDBFields0(7) = "ucast" arFormValues0(7) = Request("ucast") arFormFields0(8) = "podielanie" arFormDBFields0(8) = "podielanie" arFormValues0(8) = Request("podielanie") FP_SaveFormFields fp_rs, arFormFields0, arFormDBFields0 fp_rs.Update FP_DumpError strErrorUrl, "Cannot update the database" fp_rs.Close fp_conn.Close FP_FormConfirmationFromArrays "text/html; charset=windows-1252",_ "Form Confirmation",_ "Thank you for submitting the following information:",_ "registracia.asp",_ "Return to the form.",_ arFormDBFields0,_ arFormValues0 End If End If Session.CodePage = Session("FP_OldCodePage") Session.LCID = Session("FP_OldLCID") %> <% Response.Buffer = True %> PRIAZNIVCI LESNEJ MÚDROSTI

Priaznivci
Úvodná strana
Už sa pridali...

Pridajte sa k priaznivcom lesnej múdrostiVyplnením tohto formulára sa zaradíte medzi priaznivcov woodcrafterského hnutia, ktorých budeme e-mailom informovať o novinkách, akciách a ďalších udalostiach týkajúcich sa LLM.


meno
priezvisko
ulica
psč
mesto
e-mail
zaškrtnite, ak máte záujem o woodcrafterské dianie (budeme Vám posielať e-mailom informácie, pozvánky na akcie a ďalšie woodcrafterské materiály)
zaškrtnite, ak máte záujem zúčastňovať sa na woodcrafterských akciách
zaškrtnite, ak sa chcete aj aktívne podieľať na príprave a organizovaní akcií

Uvítame aj akýkoľvek odkaz, ktorý nám môžete poslať mailom na adresu lesnamudrost@hotmail.com