Zásady
Úvodná strana
Hore
Stanovy LLM
Zákony
Zásady
Tajomstvá
Vnútorný poriadok
Glejty

Hnutie lesnej múdrosti slúži ozdraveniu a osvieženiu tela a ducha.
Nie je však obyčajnou rekreáciou - pravým zmyslom je všestranné sebazdokonalenie, harmonický rozvoj osobnosti, rozvoj tvorivých schopností a individuality. Program v prírode je taký prirodzený, že udržuje rodinu pohromade, namiesto aby ju rozptyľoval, rešpektuje všetky vrodené ľudské inštinkty, hodí sa pre obe pohlavia, každý vek, slabých i silných jedincov.

Život v prírode ako v ideálnom prostredí a táborenie.
V prírode sa snažíme nájsť to, čo sme dlhým životom v mestách stratili. Nehlásame útek od civilizácie do prírody, ale zdôrazňujeme potrebu štúdia prírody a pobytu v nej, ako prostriedku na ochranu človeka pred nepriaznivými vplyvmi moderného života. Táborenie je ťažiskovým bodom nášho programu. Podporujeme všetky druhy táborenia, ale našou doménou je táborenie podľa vzoru prírodných národov (najmä severoamerických Indiánov), obmedzené na skutočne nevyhnutné potreby, nútiace človeka k vrcholnej zručnosti a pochopeniu podstaty vecí. Vlastne všetko, čo robíme (aj v mestách) môžeme chápať ako život v prírode alebo prípravu na takýto život v najširšom zmysle

Samospráva pod vedením skúsených.
Poskytujeme členom čo najširšiu samosprávu, pretože disciplína zvonku je úbohosťou, keď možno mať disciplínu vnútornú. Základom je kmeňové usporiadanie - starobylá forma založená na zodpovednosti a vodcovstve najskúsenejšieho. Kmene pracujú úplne samostatne. Mimo kmeňov môžu pôsobiť jednotlivci - tzv. stráže lesnej múdrosti.

Kúzlo táborového ohňa.
Čo by bol tábor bez táborového ohňa? Len chladným miestom v krajine, kde náhodou zišli nejakí ľudia. Po tisíce rokov videl človek v ohni požehnaný symbol a prostriedok zaisťujúci svetlo, teplo, bezpečie, miesto na priateľské stretnutie i snem prijímajúci závažné rozhodnutia. Táborový oheň je ťažiskovým bodom skutočného bratstva a svojou podstatou smeruje k počiatkom vývoja ľudstva. Ľudia, ktorí spolu táborili v mieri a pohode spája navzájom trvalé puto, bez rozdielu na to, aké vzdialené sú ich svety. Oheň zapálený trením driev je čistý, posvätný a vracia nás ku koreňom civilizácie.

Výchovné prostriedky v duchu lesnej múdrosti.
Hlavným cieľom výchovy nie je učenosť, ale pravá ľudskosť a mužnosť. Prostriedok na dosiahnutie tohto cieľa je založený na skutočnosti, že človek bol od svojho vzniku bytostne spätý s prírodou a že je to (malo by byť) tak aj teraz. Náš program umožňuje jedincovi súbežne prechádzať dejinami ľudského rodu, učí ho pracovať vlastnými rukami, spoznávať najstaršiu vedu ľudstva. Ducha lesnej múdrosti nachádzame vo zvládnutí základných činností, ktoré by mal ovládať všestranný zálesák - táborníctva, orientácie v prírode, horolezectva, indiánskych zručností, prvej pomoci, znalosti hviezd, signalizácie, lovu a jazdy na koni. K tomu pridávame užitočné športy (napríklad atletiku a plávanie), štúdium prírody, ktorého súčasťou je aj fotografovanie plachých zvierat, ... Na realizáciu stanovených úloh slúži Zvitok brezovej kôry, Setonom vypracovaný systém dôkazov (viac ako 300 uznaných činov a veľkých činov v rôznych odboroch lesnej múdrosti a vyše 30 majstrovstiev). Za ich splnenie členom získavajú symbolické pocty (orlie perá), ktoré ukazujú, čo už dosiahli.

Pocty podľa stanovených kritérií.
Nesnažíme sa poraziť druhých, ale povzniesť sami seba formou sebavzdelávania a zušľachťovania ducha a tela. Princíp súťaživosti a výchovy špičkových pretekárov, zrejmý v dnešnom športe má veľa negatívnych dôsledkov a ignoruje existenciu "priemernej" väčšiny. V nesúťažných skúškach nie sú protivníkmi ostatní ľudia, ale čas, priestor, prírodné sily a vlastná nedokonalosť. Všetky pocty sú preto udeľované podľa svetového štandardu - Knihy orlích pier.

Vyzdvihnutie za osobné výkony.
Túžba po sláve je najsilnejšou motiváciou divocha. U civilizovaného človeka sa predpokladá, že jeho konanie podnecuje vyšší princíp. Mýli sa však ten, kto si myslí, že súčasný človek je v tomto zmysle civilizovaný a že chýbajú základné inštinkty ľudského rodu. Berme skutočnosť takú, aká je. Preto má každý možnosť vyniknúť tým, že splní štandardné úlohy a je podľa zásluhy dekorovaný snemom svojich druhov na obdiv ostatným členom.

Ideálny hrdina.
Viac než akákoľvek veda povzbudzuje vždy konkrétny vzor - človek telesne krásny, čistý, statočný, ušľachtilej mysle a všeobecne známy, ktorý by s istotou ukazoval smer k vyšším cieľom. Seton dal svojmu hnutiu za vzor severoamerického Indiána, lebo práve on spomedzi všetkých prírodných národov dosiahol najvyššiu dokonalosť života v prírode. Je pre nás inšpiráciou nielen kvôli svojmu majstrovstvu kultúry materiálnej, ale aj duchovnej. Podľa vlastného uváženia sa však môžeme uberať aj cestou iného prírodného národa. Okrem toho sa snažíme preberať zo všetkých kultúr to najlepšie, čo môže obohatiť náš život.

Malebnosť vo všetkom.
Malebnosť má magický účinok, jemný a neodolateľný, pretože pôsobí na podvedomé zložky osobnosti. Woodcraft preto všemožne využíva kúzlo indiánskych mien, pestrých krojov, obradov, snemového kruhu, atď. ale aj malebného vystupovania a správania. To všetko podnecuje fantáziu, cit a zmysel pre krásu. Dbáme o malebnosť akejkoľvek činnosti v prírode aj v meste.