Návrh VP 2005
Úvodná strana

Liga lesnej múdrosti – Vnútorný poriadok – návrh jún 2004

 

Obsah:

Dvanásť zákonov lesnej múdrosti

Deväť hlavných zásad lesnej múdrosti

Sedem tajomstiev lesnej múdrosti

Symboly Ligy lesnej múdrosti

Vznik a formy členstva v LLM

Zasväcovací chodník

Stúpanie na horu

     - príbeh o Stúpaní na horu

     - pocty a tituly lesnej múdrosti

     - majstrovstvá lesnej múdrosti

Základné obrady LLM

- obrad prijímania do kmeňa a Ligy

- piesková kresba

- obrad zahájenia a ukončenia snemu

- obrad udeľovania pôct

- obrad udeľovania titulov

- obrad udeľovania majstrovstiev

-  obrad sadenia rastliny

-  obrad sadenia stromu

-  sľuby

-  ranná a večerná pieseň

Kmeňové zriadenie

-  význam

-  založenie kmeňa

-  snem kmeňa

-  kmeňová rada

-  rada orlích pier

-  ústredná rada orlích pier

Lesná škola – Čotokva

Pocty a tituly

 

 

Dvanásť zákonov lesnej múdrosti

1. svetlo - Svetlo krásy:

1. Buď čistý - ty sám i miesto, kde žiješ. Niet dokonalej krásy bez čistoty tela, duše a správania. Telo je posvätným chrámom ducha, preto si váž svoje telo. Čistota prospieva predovšetkým tebe, ale i ľuďom okolo teba a tí, ktorí zachovávajú tento zákon, slúžia svojej krajine.

2. Buď silný. Rozumej svojmu telu a maj k nemu úctu. Je to chrám ducha, a ak nie je zdravé, nemôže byť silné ani krásne.

3. Chráň všetky neškodné tvory pre radosť, ktorú dáva ich krása. Chráň stromy i kvety a buď pripravený bojovať s požiarom v lese aj v meste.

2. svetlo - Svetlo pravdy:

4. Svoje čestné slovo považuj za sväté. Toto je zákon pravdy a pravda je múdrosť. Nemožno veriť tomu, kto nekoná podľa tohto zákona.

5. Hraj poctivo, lebo čestná hra je pravdou a falošná hra znamená zradu.

6. Buď pokorný. Uctievaj Veľkého Ducha a rešpektuj vieru iných, lebo nikto nepozná celú pravdu a každý, kto pokorne verí, má právo na našu úctu.

3. svetlo - Svetlo sily:

7. Buď odvážny. Odvaha je najvznešenejšou vlastnosťou. Strach je pri koreňoch každého zla. Neohrozenosť znamená silu.

8. Mlč, ak hovoria starší a preukazuj im úctu aj inak. V čase skúšky je mlčanie ťažšie ako hovorenie, ale nakoniec býva silnejšie.

9. Buď poslušný. Poslušnosť je základná povinnosť woodcraftera. Poslušnosť znamená sebaovládanie a to je jadrom Zákona.

4. svetlo - Svetlo lásky:

10. Buď láskavý. Vykonaj aspoň jeden nezištný skutok denne - aj keby si mal len rozšíriť štrbinku v miestach, kde vyráža na povrch pramienok.

11. Ochotne pomáhaj. Vykonávaj svoje povinnosti pre povznášajúci pocit, ktorý dáva služba, lebo človek čerpá zo služby silu.

12. Buď veselý. Hľadaj šťastie života - lebo každá rozumná radosť, ktorú môžeš získať alebo dať, je nezničiteľný poklad, ktorý sa - podobne ako radosť z jari - zdvojnásobí zakaždým, keď sa oň rozdelíš s iným človekom.

 

Deväť hlavných zásad lesnej múdrosti

1. Hnutie slúži na ozdravenie a osvieženie tela a ducha. Nie je však obyčajnou rekreáciou. Pravým zmyslom je všestranné sebazdokonalenie, harmonický rozvoj osobnosti, rozvoj tvorivých schopností a individuality. Program v prírode je taký prirodzený, že udržuje rodinu pohromade, namiesto aby ju rozptyľoval, rešpektuje všetky vrodené ľudské inštinkty, hodí sa pre obe pohlavia, každý vek, slabých i silných jedincov.

2. Život v prírode ako ideálnom prostredí. V prírode sa snažíme nájsť to, čo sme dlhým životom v mestách stratili. Nehlásame útek od civilizácie do prírody, ale zdôrazňujeme potrebu štúdia prírody a pobytu v nej, ako prostriedku na ochranu človeka pred nepriaznivými vplyvmi moderného života. Táborenie je ťažiskovým bodom nášho programu. Prijímame všetky druhy táborenia, ale našou doménou je táborenie podľa vzoru prírodných národov (najmä severoamerických Indiánov), obmedzené na skutočne nevyhnutné potreby, nútiace človeka k vrcholnej zručnosti a pochopeniu podstaty vecí. Vlastne všetko, čo robíme (aj v mestách) môžeme chápať ako život v prírode v najširšom zmysle.

3. Samospráva pod vedením skúsených. Poskytujeme členom čo najširšiu samosprávu, pretože disciplína zvonku je úbohosťou, keď možno mať disciplínu vnútornú. Základom je kmeňové usporiadanie - starobylá forma založená na zodpovednosti a vodcovstve najskúsenejšieho. Kmene pracujú úplne samostatne. Mimo kmeňov môžu pôsobiť jednotlivci - tzv. stráže lesnej múdrosti.

4. Kúzlo táborového ohňa. Táborový oheň je ťažiskovým bodom skutočného bratstva a svojou podstatou smeruje k počiatkom vývoja ľudstva. Oheň zapálený trením driev je čistý, posvätný a vracia nás ku koreňom civilizácie.

5. Výchovné prostriedky v duchu lesnej múdrosti. Hlavným cieľom výchovy nie je učenosť, ale pravá ľudskosť. Prostriedok na dosiahnutie tohto cieľa je založený na skutočnosti, že človek bol od svojho vzniku bytostne spätý s prírodou a že je to (malo by byť) tak aj teraz. Program umožňuje jedincovi súbežne prechádzať dejinami ľudského rodu, učí ho pracovať vlastnými rukami, spoznávať najstaršiu vedu ľudstva. Pre realizáciu stanovených úloh slúži Zvitok brezovej kôry, systém dôkazov (činov a veľkých činov v rôznych odboroch lesnej múdrosti a majstrovstiev). Za ich splnenie sa členom udeľujú symbolické pocty (orlie perá), ktoré ukazujú, čo už dosiahli.

6. Pocty podľa stanovených kritérií. Nesnažíme sa poraziť druhých, ale povzniesť sami seba formou sebavzdelávania a zušľachťovania ducha a tela. V nesúťažných skúškach nie sú protivníkmi ostatní ľudia, ale čas, priestor, prírodné sily a vlastná nedokonalosť. Všetky pocty sú preto udeľované podľa svetového štandardu - Knihy orlích pier.

7. Osobné dekorovanie za osobné výkony. Túžba po sláve je u divocha najsilnejšou motiváciou. U civilizovaného človeka sa predpokladá, že jeho konanie podnecuje vyšší princíp. Mýli sa však ten, kto si myslí, že súčasnému človeku chýbajú základné inštinkty ľudského rodu. Berme skutočnosť takú, aká je. Preto má každý možnosť vyniknúť tým, že splní štandardné úlohy a je podľa zásluhy dekorovaný snemom svojich druhov na obdiv ostatným členom.

8. Ideálny hrdina. Viac než akákoľvek veda povzbudzuje vždy konkrétny vzor - človek telesne krásny, čistý, statočný, ušľachtilej mysle a už dobre známy, ktorý by s istotou viedol k vyšším cieľom. Seton dal svojmu hnutiu za vzor severoamerického Indiána, lebo práve on spomedzi všetkých prírodných národov dosiahol najvyššiu dokonalosť života v prírode. Je pre nás inšpiráciou nielen kvôli svojmu majstrovstvu kultúry materiálnej, ale aj duchovnej. Podľa vlastného uváženia sa však môžeme uberať aj cestou iného prírodného národa. Okrem toho sa snažíme preberať zo všetkých kultúr to najlepšie, čo môže obohatiť náš život.

9. Malebnosť vo všetkom. Má magický účinok, jemný a neodolateľný, pretože pôsobí na podvedomé zložky osobnosti. Woodcraft preto všemožne využíva kúzlo indiánskych mien, pestrých krojov, obradov, snemového kruhu, atď. ale aj malebného vystupovania (malebný rokovací jazyk). To všetko podnecuje fantáziu, cit a zmysel pre krásu. Dbáme o malebnosť akejkoľvek činnosti v prírode aj v meste.

 

Sedem tajomstiev lesnej múdrosti

Mier noci

Boli doby, keď naše babky hovorievali, že nočný vzduch je jedovatý. Dnes vieme, že to nie je tak. Boh nezosiela v noci horší vzduch, ako cez deň. Je len chladnejší. Snáď je len nebezpečenstvo poštípania infikovaný hmyzom, ak sa nebudeme účinne chrániť. My však vieme, že nočný vzduch je nielen chladnejší, ale je aj posilňujúci a má upokojujúci účinok na naše nervy. Vieme, že anjel noci nesie pod svojimi krídlami uzdravujúci mier. Ľudia unavení, ľudia s podráždenými nervami, ľudia trpiaci nespavosťou sa môžu zveriť noci v prírode s istotou, že dostanú požehnaný odpočinok.

Ak si vieš pripraviť v lese pohodlný prístrešok bez zbytočných umelých pomôcok, ktoré bránia toku uzdravujúcej prírodnej energie stromov, zeme a vesmíru, isto si toto tajomstvo spoznal. Skús spoznať podrobnejšie, čo všetko sa v prírode skrýva za anjelskými krídlami uzdravenia!

Už z rozprávok a mýtov vieme, že keď je niečo ukryté plášťom noci, je to pravé tajomstvo ... zoznámte sa s ďalšími tajomstvami lesnej múdrosti, ktoré majú spoločnú črtu - klenbu nočnej oblohy.

 

Vigília (nočné bdenie)

Vieš, že keď sedíš počas celej noci pri ohni na nejakom chránenom, vyvýšenom mieste, bez jedla, kníh a spoločnosti, dostávaš sa veľmi blízko k Veľkému duchovi? A ak po tom veľmi vrúcne túžiš, môžeš počuť hlasy a dostaneš múdrejšie myšlienky, než si mal predtým.

Ťažko k tomu niečo dodať; je to skúsenosť, o ktorú sa nedá podeliť, ktorú treba prežiť osobne.

Ak človek túži po nejakej vízii, často ju skutočne aj dostane. V poslednej dobe je to dokonca móda. Treba však vedieť ako tej vízii porozumieť, ako si ju vykladať a aký jej prisúdiť význam. Ak ste vnútorne čistí (duchovne i mravne), môže vám byť vízia dobrým radcom. Ak nie, neprikladajte svojim víziám veľký význam, môžu byť zavádzajúce a snažte sa najskôr o dôkladnú vnútornú očistu.

 

Polárka

Nikto nemusí zablúdiť v noci v divočine, ak je obloha natoľko jasná, že je vidno hviezdy. Lebo sedem hviezd Veľkého voza smeruje k Polárke, hviezde domova. Otáčajú sa okolo nej, ale vždy na ňu ukazujú.

Ak človek stojí v noci pod žiarivou hviezdnatou oblohou, napadá ho množstvo tajomných vecí a v duši za rozhostí veľkolepý pocit. Ale môžeme byť aj prozaickí: aké sú naše možnosti orientácie podľa hviezd okrem Polárky. Ovládaš ich všetky? Poznáš dvanásť najjasnejších hviezd a súhvezdia, v ktorých sa nachádzajú? Vieš, ktoré útvary na nočnej oblohe využívali Indiáni pri skúške zraku? Áno? Potom budeš isto poznať odpoveď na otázku, aké je tretie tajomstvo lesnej múdrosti.

 

Lesný chlieb

Všade v divočine je nejaká potrava, ktorú môže hladujúci človek vyhľadať a zachrániť si život. Vo všetkých častiach Spojených štátov, kde sú rybníky a pomalé vodné toky, môžeme nájsť rastliny s indiánskym menom wapato (druh šípovky - Sagittaria variabilis). Jej listy sa podobajú hrotom šípov a na podzemkoch majú výživné hľuzy veľké ako orech. Vo východných častiach Kanady a USA všade rastú medzi krovinatými porastmi “indiánske zemiaky” (Psoralea esculenta). Je to popínavá rastlina so zamatovými kvetmi a nepárnopočetných listov zložených z 5, 7 alebo 9 proti sebe postavených lístkov. Na podzemku rastú orechy veľké ako orechy hikórie. Všade v púšti nájdeme rastlinu nazývanú indiánska kvaka (alebo chlebový koreň), všade na ďalekom severe nájdeme niekoľko druhov lišajníkov, ktorými sa celé mesiace živili napríklad Richardson a Franklin. V každom kraji sa vyskytuje najmenej jeden druh rastliny, ktorá vám v núdzi poskytne potravu. Pre zálesáka je to príjemná úloha - hľadať a objavovať toto skryté požehnanie vo svojom kraji.

Ortodoxní woodcrafteri držiaci sa americkej predlohy to budú mať v našich lesoch ťažké ... ale aj tak ten, kto ovláda štvrté tajomstvo lesnej múdrosti, dokáže nájsť potravu v prírode kdekoľvek. Získali ste už poctu za veľký čin: “Urči 50 divorastúcich rastlín, ktoré majú jedlé korene, výhonky, listy, plody, semená alebo oriešky a opíš, ako sa pripravujú na jedenie. Priprav z nich 5 druhov jedla.” Nie je to až také ťažké.

 

Posvätný oheň

Oheň založený trením driev bol vždy považovaný za posvätný. Môžete ho zapáliť jedľovým drevom na severe a východe, cédrovým na juhu a jukovým na juhozápade Ameriky ak budete postupovať podľa návodu uvedeného v Zvitku brezovej kôry. V dreve je ukryté slnečné svetlo, ktoré opäť uvoľňuje sila luku. Takto zapaľujeme oheň, ktorý je symbolom Veľkého ducha na sneme.

 

Liek na oblohe

Je asi najväčším tajomstvom, že slnečné lúče majú schopnosť zahnať mnohé ťažké choroby, ktoré trápia ľudstvo. Slnko je smrteľným nepriateľom napríklad zárodkov tuberkulózy. Pre väčšinu z nás sú slnečné lúče zázračným liekom. Neznáša ich snáď len jeden z päťdesiatich, ktorý trpí nejakou zvláštnou chorobou. Správnu mieru spoznáte ľahko: pokiaľ máme pri slnení príjemný pocit, všetko je v poriadku. Ak je nám to nepríjemné, mali by sme prestať, lebo bolesť je prirodzeným prejavom poškodenia organizmu.

Množia sa údaje o škodlivosti slnečného žiarenia, ktoré preniká na matku Zem cez poškodenú ozónovú vrstvu atmosféry. Nie je však vinou Slnka ani prírody, že človek ničí svoje prostredie a ohrozuje vlastnú existenciu. Treba si ale dávať pozor v dobe najintenzívnejšej páľavy, inak vám však slnečné žiarenie len prospeje. Modrú oblohu tvorí životodarné slnečné svetlo a atmosféra našej planéty - život by nebol možný ani bez jedného z nich.

 

Štvornásobný zákon

Z veľkého Ústredného ohňa vybiehajú štyri cesty - cesta tela, mysle, ducha a služby. Všetci ľudia, ktorí sa chcú stať skutočnými ľuďmi, musia ísť po týchto cestách. Každá z nich vedie k svetlu, k malému ohníku, ktorý zapaľujeme z veľkého ústredného ohňa. Týmito svetlami sú krása, pravda, sila a láska. Z nich vychádza dvanásť zákonov lesnej múdrosti - a to je tajomstvo štvornásobného zákona.

Zákony vždy stručne formulujú základné pravidlá existencie určitej spoločnosti a sú normou, s ktorou by život ľudí hlásiacich sa k nej mal byť v súlade. Dvanásť zákonov lesnej múdrosti rozdelených do štyroch oblastí predstavuje mravné príkazy, ktoré robia z človeka woodcraftera, ale predovšetkým skutočného Človeka. Z posvätného ohňa môžeme čerpať duchovnú silu po celý život, je symbolom cesty k vyššiemu ľudstvu. Dvanásť zákonov nás nespútava ale, naopak, oslobodzuje od horších stránok života.

 

Symboly Ligy lesnej múdrosti

Znak lesnej múdrosti

Znak tvorí biely kruh s primerane veľkými modrými rohmi umiestnený v červenom poli.

Znak možno kresliť podľa nasledovného návodu:  (viď "Modrú oblohu!" č. 5/93)

 

Znak štvornásobného ohňa

 

Znak štvornásobného ohňa symbolizuje Zákon lesnej múdrosti. Je možné používať ho na čelných stenách klubovní, v záhlaví vývesiek, časopisov atď. Predovšetkým ho ale používame počas konania snemov vo forme pieskovej kresby.

 

Šerpa

Na bežnú činnosť v meste ani na pobyt v prírode nie je určený jednotný odev. Jednotlivé kmene si môžu urobiť vlastný kroj podľa vlastných predstáv v súlade so zásadami a duchom woodcraftu. Jedinou záväznou podmienkou je spôsob nosenia woodcrafterského odznaku (viď §5).

Pri slávnostných príležitostiach, najmä na snemoch, je doporučené nosiť indiánsky odev alebo iné štýlové oblečenie zodpovedajúce tradíciám kmeňa.

Jediným spoločným prvkom odevu je šerpa pôct jasnočervenej farby prehodená pri slávnostných príležitostiach cez pravé plece a zapnutá na ľavom boku.

Šerpa členov Veľkej lóže je doplnená kruhovým štítom, v strede ktorého je umiestnený znak lesnej múdrosti a po jeho obvode je maximálne 24 orlích pier.

Nad štítom sa na šerpe umiestňujú symboly majstrovstiev a titulu lesnej múdrosti.

Symbolické orlie perá za činy a veľké činy priznané snemom sa umiestňujú na šerpe pod štítom.

Symboly orlích pier, titulov a majstrovstiev sú zobrazené v časti Tituly lesnej múdrosti.

 

Odznak

Odznak LLM (kovový znak lesnej múdrosti) sa nosí zásadne vpredu na ľavej klope alebo inej vhodnej časti odevu vo výške pŕs (manžeta, vrecká a pod.). Odznak je možné nosiť aj na šerpe nad štítom.

 

Heslá, pozdravy, pieseň

1. LLM používa pôvodné heslo woodcrafterského hnutia: „Modrú oblohu!“

2. Pre bežný styk medzi členmi nie je stanovený záväzný pozdrav, môže sa používať tradičný woodcrafterský pozdrav: "How, Kola!" [hau, kola] (Ako sa máš, priateľ?!)

3. Pri bežnom styku môžu členovia používať tradičný Setonov pozdrav rukou, symbolizujúci znak hnutia (zovretá päsť so vztýčeným palcom a malíčkom).

4. Neoficiálnou hymnou Ligy je Modlitba kmeňa Omaha.

 

Kmeňová symbolika

Kmeň môže používať symboliku spoločnú pre celé hnutie.

Okrem toho si môže vytvárať vlastné symboly (znak kmeňa, heslá, pokriky, piesne a pod.) Pri vytváraní vlastných symbolov nesmie upravovať, dopĺňať a meniť spoločné symboly (1,2,4,5,6).

 

Vznik a formy členstva v LLM

Záujemca o členstvo v LLM sa môže prihlásiť prostredníctvom existujúceho kmeňa, internetovej stránky (www.woodcraft.sk) alebo osobne u člena Rady náčelníkov.

Podaním prihlášky a jej prijatím Radou náčelníkov sa záujemca o lesnú múdrosť stáva členom Ligy. Člen Ligy môže pôsobiť ako člen niektorého kmeňa, alebo samostatne ako stráž Ligy lesnej múdrosti. Po úspešnom absolvovaní Zasväcovacieho chodníka sa navyše stáva aj členom príslušnej lóže.

 

Zasväcovací chodník

1. Absolvovanie Zasväcovacieho chodníka nie je pre vstup do Ligy povinné.

2. Každý člen Malej alebo Veľkej lóže však musí prejsť Zasväcovacím chodníkom, aby dokázal, že je pripravený a ochotný zvládnuť úlohy, ktoré ho čakajú na ceste lesnej múdrosti a získal hlasovacie právo.

3. Každý kmeň si môže vytvoriť vlastný zasväcovací chodník podľa svojich podmienok, tradícií, zvykov, potrieb a predstáv.

4. Náročnosť Zasväcovacieho chodníka by mala byť volená tak (obsahovo aj časovo), aby záujemcov motivovala, no neodrádzala.

5. Uvedené príklady stôp Zasväcovacieho chodníka pre jednotlivé lóže ani ich celkový počet nie sú záväzné. Majú kmeňom slúžiť len ako návod pri tvorbe vlastnej verzie Zasväcovacieho chodníka.

5. Zasväcovací chodník by mal byť súčasťou programu na schôdzkach, výpravách a táboroch.

 

Zasväcovací chodník pre Veľkú lóžu, teda pre členov vo veku 12-15 a viac rokov:

Stopa láskavosti

Svet trpí, pretože mu chýba láska. Woodcrafter je bratom každého človeka dobrej vôle. Ten kto sa v každodennom živote nespráva láskavo, musí to skúsiť v čase stanovenom náčelníkom.

Stopa mlčania

Ten, kto nevie dostatočne ovládať svoj jazyk nech mlčí 6 hodín v kruhu svojich priateľov.

Stopa poslušnosti

Poslušnosť je podmienkou spoločného života. Je znakom sily, disciplíny a zmyslu pre poriadok. Skúšku poslušnosti určí náčelník.

Stopa mysliacej ruky

Dnes je veľa ľudí, ktorí majú hlavy preplnené vedomosťami, ale nedokážu si ani poriadne zastrúhať ceruzku alebo urobiť vlastnými rukami nejaký užitočný predmet. Woodcrafter musí dokázať, že má "mysliacu ruku", že dokáže spraviť niečo užitočné alebo umelecky krásne.

Stopa dobrého táborníka

Naša cesta vedie lesom. Vedieť žiť v prírode tak, aby som sa tam správal ako v kostole, ale cítil sa tam ako doma, je jednou z hlavných požiadaviek. Stopu dobrého táborníka našiel ten, kto táboril aspoň 7 dní pod stanom v prírode a 3 dni putoval neznámou krajinou, vždy spal vonku a nosil si jedlo so sebou.

Stopa svedomitosti

Na svedomitosti spočíva celý úspech woodcrafterskej výchovy. Svedomitosť je dôkazom charakteru a cti woodcraftera. Kto po určený čas vykonával mimoriadnu prácu či povinnosť určenú náčelníkom, prešiel stopou svedomitosti.

Stopa odriekania

Pre človeka je nutné naučiť sa ovládať svoju vôľu. Prevychováva tým sám seba a to je zmysel "stúpania na horu". Pre chlapcov a dievčatá sa hodí, aby si napríklad mesiac odriekali niektorú hmotnú vec, ktorá je príjemná, ale nie je nutná.

Stopa tabu    

Všetko, čo škodí zdraviu a porušuje zákony krásy, pravdy, sily a lásky je tabu. Nováčik sa zaviaže, že podľa svojho svedomia sa vyvaruje všetkého, čo porušuje harmóniu ducha a tela. Tabu bude zachovávať po celý život.

Stopa lásky k prírode

Vysadiť aspoň 5 stromov alebo krov v prírode a starať sa o ne, kým sa neprijmú. Alebo zasiať semená liečivých rastlín a starať sa o ne, aby sa ujali. Alebo sa starať tri mesiace v zime o kŕmidlá a pod.

Stopa opálenej kože

Veľa ľudí v meste trpí nedostatkom vzduchu a slnka. Woodcrafter je tiež väčšinou nútený žiť v nie príliš zdravom prostredí, dokáže si však pomôcť. Všetky svoje voľné chvíle venuje rekreácii v prírode a pestovaniu zdravých športov. Získa tým zdravé telo, jasnú myseľ, kožu otuženú slnkom a vetrom a spozná tak krásnu stopu zasväcovacieho chodníka.

Stopa osamelého táborníka

Odíď do lesa po západe slnka mimo dohľadu a doliehajúcich zvukov tábora či iného ľudského príbytku. Vezmi si prikrývky, sekeru, zápalky a pod. a zariaď si pohodlné nocľažisko. Nevracaj sa pred východom slnka.

 

Zasväcovací chodník pre Malú lóžu (vek 7-12 rokov):

- vstávaj celý týždeň včas bez toho, aby ťa budili viac ako 1 krát

- počas dvoch mesiacov nesmieš prísť neskoro do školy

- počas celého týždňa maj umyté ruky pred každým jedlom a keď ideš do školy

- v priebehu celého týždňa upratuj riad po každom jedle

- dokáž neplakať a nehnevať rodičov, súrodencov a nadriadených počas celého týždňa

- počas celého týždňa udržuj všetky svoje veci a izbu v úplnom poriadku

- jeden mesiac choď poctivo do školy a svedomito si rob všetky úlohy

 

V prípade stráží LLM je vhodné absolvovať Zasväcovací chodník u niektorého z blízkych kmeňov LLM alebo podstúpiť všetky stopy uvedené v príklade.

 

Stúpanie na horu

Stúpanie na horu – príbeh + nedávno objavený navažský dodatok o chlapcovi, ktorý ani nezačal stúpať, lebo radšej pomohol ranenému...?

Pocty a tituly

Pocty a tituly nie sú odmenou za vykonané činy, ale uznaním týchto činov. Človek nachádza v týchto činoch vnútorné uspokojenie, ale potrebuje aj spravodlivé uznanie. Preto sú zavedené tieto pocty a tituly za rôzne činy, ktoré sú bližšie popísané v Knihe orlích pier.

 

Tituly Malej lóže:

Hľadač cesty - je ten, kto pozná zákon štvornásobného ohňa, dokáže vysvetliť znak, heslo a pozdrav lesnej múdrosti, prešiel zasväcovacím chodníkom a je prijatý podľa zvykov kmeňa

Pútnik - získal štyri činy, z každého svetla jeden

Lovec - získal 8 činov, z každého svetla dva

Stopár čikala - získal 12 činov, z každého svetla tri

Sagamor čikala -  má štrnásť rokov (náčelník kmeňa môže hranicu znížiť) a získal 24 činov, z každého svetla šesť

Orlí sagamor čikala - získal 36 činov, z každého svetla deväť

Sachem čikala - získal 48 činov, z každého svetla dvanásť

 

Označenie "čikala" pochádza z lakotštiny a znamená, že ide o titul udelený v Malej lóži. Prechodom do Veľkej lóže ostávajú v platnosti tituly Stopár a Sagamor (bez označenia čikala). Ďalšie vyššie tituly priznané v Malej lóži nadobúdajú platnosť vo Veľkej lóži až po splnení podmienok pre získanie titulu Veľký sagamor, resp. Veľký orlí sagamor podľa Zvitku brezovej kôry.

Tituly bratstva malých udeľuje náčelník kmeňa alebo rodu.

 

Tituly Veľkej lóže:

O udelenie titulu Veľkej lóže rozhoduje Rada orlích pier. Kmeňový snem môže udeľovať tituly len do hodnosti Veľký orlí Sagamor. Tituly od hodnosti Sachem nahor môže udeliť iba Ústredná rada orlích pier, prípadne niektorý jej člen. Všetky tituly sa priznávajú slávnostne podľa kmeňových zvykov. Udeľuje ich predseda kmeňovej Rady orlích pier, ktorým je v kmeni vždy woodcrafter s najvyšším titulom. V prípade, že by mal udeliť vyšší titul, než má sám, môže okrem člena Ústrednej rady orlích pier udeliť takýto titul aj náčelník kmeňa. Tituly sa priznávajú postupne po sebe, napr. titul Orlieho sagamora môže získať len ten, kto už získal titul Veľkého sagamora. Na jednom sneme je možné woodcrafterovi priznať iba jeden titul.

Hľadač cesty - pozná zákon štvornásobného ohňa, dokáže vysvetliť znak, heslo a pozdrav lesnej múdrosti, prešiel Zasväcovacím chodníkom a je prijatý podľa zákonov kmeňa

Stopár (Ten, kto našiel chodník) - získal 12 činov, z každého svetla tri, pozná a verejne rozprával Príbeh prvého ohňa, urobil a vysvetlil pieskovú kresbu štvornásobného ohňa a je woodcrafterom najmenej tri mesiace

Sagamor - je ten, kto získal 24 činov, z každého svetla šesť, má najmenej 14 rokov a je woodcrafterom najmenej 6 mesiacov.

Sagamor musí ďalej splniť tieto podmienky:

- vedieť zapáliť oheň čistým spôsobom

- vedieť zahájiť a riadiť snem (stráže to musia vedieť aspoň teoreticky)

- vedieť zaspievať modlitbu kmeňa Omaha

- poznať obrady udeľovania pôct a titulov

- ovládať základy práce so Zvitkom brezovej kôry

Veľký sagamor - získal 24 veľkých činov, z každého svetla šesť

Orlí sagamor - získal 36 činov, z každého svetla deväť

Veľký orlí sagamor - je ten, kto získal 36 veľkých činov, z každého svetla deväť

Sachem - je ten, kto získal 48 činov, z každého svetla dvanásť

Veľký sachem - je ten, kto získal 48 veľkých činov, z každého svetla dvanásť

Orlí sachem - je ten, kto získal 72 činov, z každého svetla osemnásť

Veľký orlí sachem - je ten, kto získal 72 veľkých činov, z každého svetla osemnásť

Sachem ipawa - je ten, kto získal 100 činov, z každého svetla dvadsaťpäť

Veľký sachem ipawa - je ten, kto získal 100 veľkých činov, z každého svetla dvadsaťpäť

Orlí sachem ipawa - je ten, kto získal 200 činov, z každého svetla päťdesiat

Veľký orlí sachem ipawa - je ten, kto získal 200 veľkých činov, z každého svetla päťdesiat

 

Zobrazenie orlích pier, titulov a majstrovstiev na šerpe:

 

 

 

 

Základné obrady LLM

Obrad prijímania do kmeňa

Členstvo v LLM je podmienkou pre členstvo v kmeni. To neznamená, že člen LLM sa musí stať hneď členom niektorého kmeňa alebo samostatného rodu.

Prijatie do kmeňa podlieha zvykom jednotlivých kmeňov.

Nového člena prijíma do kmeňa náčelník, a to iba na sneme a slávnostným spôsobom.

Jeden z možných spôsobov je tento:

Náčelník:          ..., prosím, predstúp pred snem kmeňa. Prosím ostatných, aby vstali. Brat X, pretože si splnil všetky podmienky pre vstup do nášho kmeňa, pýtam sa ťa: Chceš sa stať členom kmeňa Y?

XY:                 Áno, chcem.

Náčelník:          Si teda ochotný zložiť sľub, ktorým sa zaviažeš rešpektovať Zákony a zásady lesnej múdrosti a zvyky kmeňa?

XY:                 Áno, som.

Náčelník:          Opakuj teda po mne!

Náčelník           cituje slová sľubu a čakateľ ich opakuje (viď § ...).

Náčelník:          Bratia a sestry, vážený snem kmeňa Y. S radosťou v srdci Vám oznamujem, že brat XY sa stal právoplatným členom nášho kmeňa. Nech na jeho počesť teraz zaznie kmeňová pieseň!

 

Kmene môžu tento rituál rôzne meniť a dopĺňať.

 

Prijímanie stráží do LLM prebieha po ukončení zasväcovacieho chodníka na sneme Ligy alebo na sneme niektorého kmeňa Ligy, po schválení prijatia Radou náčelníkov. Priznávanie stôp zasväcovacieho chodníka sa spravidla vykonáva u niektorého z kmeňov. Zasväcovací chodník by mala stráž ukončiť u toho istého kmeňa, u ktorého začala.

 

Piesková kresba

Pre obraznú prezentáciu zákonov lesnej múdrosti používame upravenú pieskovú kresbu Navahov. Robí sa na podlahe uprostred kruhu tvorenom prítomnými členmi, jej priemer nebýva väčší ako jeden meter. Môže byť trvalo namaľovaná na doske alebo na platničke a obradne umiestnená na svoje miesto na začiatku každého snemu. Alebo ju môžete zakaždým vytvoriť (túto možnosť preferujeme) bielym pieskom, múkou, vápnom alebo soľou. Každý člen by mal byť schopný spraviť pieskovú kresbu bez zvláštnej prípravy.

V strede je nakreslený kruh o priemere asi 20 cm. Toto je miesto pre oheň, ktorý predstavuje kahanec alebo sviečka. Samozrejme, ak je snem vonku, kruh sa robí dostatočne veľký, aby lemoval skutočné ohnisko, v ktorom bude horieť drevo počas celého snemu. V takomto prípade však nerobte príliš veľký oheň. Vatra by rušila symboliku a bola by nepríjemná aj pre okolosediacich.

Tento oheň je symbolom Veľkého Ducha. Z kruhu vedú štyri cesty mierne trojuholníkového tvaru s ostrým uhlom smerom von. Tieto cesty sú štyri smery pozdĺž ktorých musí ísť muž alebo žena, ak chce dosiahnuť dokonalú ľudskosť (manhood). Volajú sa Cesta tela, Cesta mysle, Cesta ducha a Cesta služby. Vždy sú kreslené v tej istej polohe a v rovnakom poradí. Piesková kresba sa kreslí tak, aby snemová skala a náčelník boli medzi 1. a 4. cestou. Takže Cesta tela je naľavo od náčelníka bližšie k nemu a Cesta mysle je naľavo ďalej od neho, Cesta ducha je ďalej vpravo a Cesta služby je bližšie vpravo.

Na konci každej z týchto ciest je malý kruh predstavujúci svetlo, ku ktorému vedie cesta. Cesta tela vedie k Svetlu krásy; Cesta mysle k Svetlu pravdy; Cesta ducha k Svetlu sily; a Cesta služby k Svetlu lásky.

V každom z týchto svetiel sú tri zákony, ktoré tvoria dohromady 12 zákonov lesnej múdrosti.

 

 

Obrad zahájenia a ukončenia snemu

Woodcrafteri sa zvolávajú do snemového kruhu viacnásobne opakovaným signálom kmeňa Zuni "Volanie na snem", bubnovaním alebo opakovaným zvolaním "Zíďte sa, priatelia, bude sa konať snem!" či iným podobným zvolaním. Keď sa účastníci snemu zídu, strážca ohňa ich poučí o zásadách správania na snemovisku a v tichosti presunú do snemového kruhu.

noty

Po zaujatí miest v snemovom kruhu (oproti vchodu na snemovisko sedí/stojí náčelník a kmeňová rada) náčelník zvolá: "Zapáľte posvätný oheň!"

Na tento pokyn strážca ohňa založí oheň trením driev, kresadlom alebo iným čistým spôsobom.

Potom ho náčelník vyzve: "Zapáľte oheň Veľkého ducha!"

Strážca ohňa alebo iný touto čestnou úlohou poctený člen prináša do snemového kruhu horiacu pochodeň a so slovami: "Prinášam oheň Veľkého ducha!" zapaľuje hranicu.

Náčelník: "Zapáľte svetlá krásy, pravdy, sily a lásky!"

Keď sa ústredný oheň rozhorí, dá náčelník povel: "Zapáľte svetlá krásy, pravdy, sily a lásky!" Vtedy do snemového kruhu vojdú za sebou so zatiaľ nezapálenými pochodňami štyria vopred určení woodcrafteri. Obídu ústredný oheň v smere hodinových ručičiek (smer pohybu Slnka po oblohe) a potom každý zastane tvárou k svojmu svetlu.

 

Dlhšia forma Zákonov sa používa na veľkom sneme; pritom je každé svetlo recitované jedným zo štyroch členov, ktorí stoja pri ohni.

Prvý recitátor sa zdvihne na jedno koleno, zapáli svoju pochodeň v ohni Veľkého ducha a povie: “Z Veľkého ústredného ohňa zapaľujem Svetlo krásy. Vychádzajú z neho tri lúče” a recituje plné znenie zákonov v prvom svetle.

Druhý recitátor sa zdvihne na jedno koleno, zapáli svoju pochodeň ohni a povie: “Z Veľkého ústredného ohňa zapaľujem Svetlo pravdy. Vychádzajú z neho tri lúče” a recituje plné znenie zákonov druhého svetla.

Podobne aj tretí a štvrtý recitátor zapália svetlá sily a lásky a recitujú pri tom príslušné zákony.

Pri postupnom zapaľovaní svetiel si pokľaknú, zapália fakľu z ústredného ohňa a priložia ju k príslušnému svetlu. Po zapálení každého svetla odznie trojica zákonov, ktoré sú s nim súvisiace.

Dlhšia forma prednesu Zákonov, ktorá sa používa na veľkom sneme: zákony každého svetla odrieka jeden zo štyroch woodcrafterov, zapaľujúcich tieto svetlá. (Zástupca 1. svetla zapáli svoju pochodeň v ohni Veľkého ducha a povie: “Z ústredného ohňa (ohňa Veľkého ducha) zapaľujem Svetlo krásy. Vychádzajú z neho tri lúče” a odrieka plné znenie zákonov prvého svetla. Rovnako potom postupujú aj zástupcovia druhého, tretieho a štvrtého svetla.)

Po zapálení ústredného ohňa a svetiel nasleduje fajkový, očistný alebo iný obrad s podobným významom.

Pri ukončení snemu vyzve náčelník prítomných, aby vstali. Niekoľkými slovami sa s nimi rozlúči a potom začne spievať modlitbu kmeňa Omaha. Ostatní sa k jeho spevu pripoja. Po doznení modlitby kmeňa Omaha sa snem končí.

 

Zásady správania na snemovisku:

- po príchode na snemovisko všetci zaujmú v tichosti svoje miesto a zostanú mlčky stáť a čakať na pokyn náčelníka alebo člena kmeňa, ktorý vedie snem

- náčelník sedí oproti vchodu do snemoviska, vedľa neho majú miesto členovia kmeňovej rady a významní hostia

- počas snemu nesmie nikto stáť alebo chodiť, pokiaľ to nie je súčasťou programu

- priestorom snemového kruhu smie počas jeho slávnostnej časti prechádzať iba strážca ohňa, ktorý sa stará o oheň, ten, kto vedie snem (spravidla náčelník) alebo ten, komu bolo udelené slovo

- počas slávnostnej časti snemu môže vstať a hovoriť iba ten, kto dostal slovo (od osoby, ktorá vedie snem)

- počas slávnostnej časti snemu je možné do snemového kruhu vstúpiť alebo ho opustiť len po súhlase náčelníka. Ak niekto prichádza do snemového kruhu zvonku, počká pri vchode na súhlas náčelníka

- na snemovisku by sa počas snemu nemalo jesť ani piť, šepkať, prekrikovať sa, zbytočne rušiť jeho priebeh akýmkoľvek iným spôsobom

- je potrebné zvážiť vhodnosť prítomnosti malých detí a domácich zvierat na snemovisku

 

Obrad udeľovania pôct

Počas snemu ohlási vedúci snemu bod: "Udeľovanie orlích pier."

Predseda kmeňovej Rady orlích pier prípadne náčelník vstane a spýta sa: "Žiada niekto z prítomných o priznanie Orlích pier?".

Žiadateľ sa postaví a povie (napríklad): "Ja, X, z kmeňa Y žiadam o udelenie orlieho pera za čin (veľký čin) z prvého (2., 3., 4.) svetla číslo (uvedie číslo činu a cituje celé znenie podmienky na priznanie orlieho pera)".

Predseda ROP: "Boli splnené podmienky pre priznanie tohto orlieho pera?"

Rada orlích pier a prítomní svedkovia dosvedčia splnenie.

Predseda ROP: "Vyplňte glejt!"

Po vyplnení glejtu pismákom kmeňa odovzdá glejt žiadateľovi a blahoželá mu.

Je dôležité, aby všetci účastníci, najmä žiadateľ, hovorili nahlas a slávnostným tónom. I

nou možnosťou je, že predseda ROP požiada snem o udelenie pôct (ktoré ROP predtým prejednala) pre členov kmeňa a prítomné stráže.

 

Obrad udeľovania titulov lesnej múdrosti

Ten ,kto vedie snem ohlási bod programu: "Udeľovanie lesných titulov."

Predseda kmeňovej rady orlích pier (náčelník) vstane a spýta sa: "Žiada niekto z prítomných o priznanie titulu lesnej múdrosti?"

Vopred určený člen kmeňovej rady vstane a povie: "Dozvedel som sa, že brat (sestra) X splnil(-a) všetky podmienky pre priznanie titulu (napríklad) Sagamor". Vyzve žiadateľa aby vstal a predstúpil pred snem.

Predseda ROP: "Splnil si všetky podmienky?"

žiadateľ: "Áno, splnil."

Predseda ROP: "Tak predstúp pred snem a pokľakni na ľavé koleno."

žiadateľ si kľakne a predseda ROP zdvihne nad neho obradný oštep ozdobený orlími perami a veľmi slávnostne a dôrazne hovorí: "Brat (sestra) X, v mene Veľkého ducha, Ernesta Thompsona Setona - Čierneho Vlka a zákonov Ligy lesnej múdrosti Ti udeľujem titul (napríklad) Sagamor!". Pasuje žiadateľa dotykom štandardy za každý skôr priznaný titul.

Žiadateľ vstane, dostane vypísaný glejt, poďakuje snemu za udelenie titulu a ostatní mu gratulujú (ak je to možné, aj celý kmeň).

 

Obrad udeľovania majstrovstiev

 

Pow-wow

 

Obrad sadenia rastliny

WOODCRAFT WILD FLOWER PLANTING CEREMONY

Adapted from 1927 "Birch Bark Roll" - Ernest Thompson Seton

Dee Seton Barber 1992

PREPARATIONS

Wild flower seeds - trowel or spade - water - 4 stakes.

Standing in the place selected for the planting, while others of the group sit in a circle about it, the planter holds the seeds or roots

in one hand, a trowel in the other and says:

PLANTER: "There is nothing more beautiful than flowers. We love them even more than birds because they do not fly away when we come near to enjoy their beauty. Flowers give joy in the woods, in the hand, on the table and in the sick room. Because evil forces are at work to rob us of our wild flowers I shall do my share to save them, that those who come after me may find the same pleasure that the flowers have always given me. (plant seed) Thus I plant this seed as I mean to plant many more, in a place that I believe will make it grow. I shall guard and water it when need be and I ask all good folk to spare it when it blooms. They make take the flower, maybe, but leave the plant and the root, for these are not ours but the heritage of our children. (plantings stakes to show where the seeds or root has been planted) You are frail, but I can use my wits to help you, for I love you, and I set these sticks around to guard you and to mark the place. I leave you, but I shall come again from time to time, and eagerly watch for your bloom."

 

§13 Obrad sadenia stromu

WOODCRAFT TREE PLANTING CEREMONY

adapted from the 1927 Birch Bark Roll - Ernest Thompson Seton

Dee Seton Barber - 1992

Anyone cutting down a tree is destroying life. There is no evil in a tree - only blessing day and night for us and for the wild things. The only justification for this act of destruction is that space is needed or the timber necessary. Neverthe-less the cutting of a tree is a trespass against the forest and its life. One who cuts down a tree should plant two trees in its place. The person who destroys a tree and leaves the space barren is robbing the country of beauty and riches. One who plants a tree, plants a well-spring of blessing. A blessing to wild things that need its food and shelter. A blessing to those who rejoice in the beauty of living things. A blessing to all humans who need clean air and protection from the sun and storm. A blessing for the nourishment of its fruit, the service of its timber for the building of homes or for the fires on our hearths.

 

PREPARATIONS

Tools: shovel - water - 4 stakes - 2 seedlings -

PLANTER: "Come, Woodcrafters, and bear witness that I am trying to do my part in blessing our country with a wealth of trees. See that with my own hands I first prepare the ground, then I plant the trees. Now I water the trees and promise that I will repeat the watering every dry day, for at least a month, so that the seedlings will not perish before its roots are quickened." [walking around the new-planted seedlings with four stakes] "See, I make the sun shimmer as I walk around my trees. Now I place a stake at each cardinal point, so that others may see where my trees will take root. Little trees, I have given you a start in life. I shall rejoice in your growth and hope that some day I shall stand under the sweet restfulness of your shadow."

 

Sľuby

Členovia LLM pri vstupe do združenia skladajú sľub, v ktorom vyjadria vôľu žiť v súlade so zákonmi a ideálmi lesnej múdrosti. Text sľubu si môžu kmene doplniť podľa vlastných tradícií.

Sľub členov LLM: "Sľubujem, že sa budem snažiť žiť a konať v súlade so zákonmi lesnej múdrosti, budem chrániť jej myšlienky a ideály a podriaďovať sa rozhodnutiam snemu!".

Pri prijímaní do LLM, kmeňa alebo rodu a skladaní woodcrafterského sľubu prítomní stoja a zachovávajú vážnosť.

           

Prezývky a lesné mená

V kmeňovom živote, hlavne na táboroch a v prírode je vhodné používať namiesto občianskych mien lesné mená a prezývky.

Prezývky

Nový člen, ktorý prichádza do woodcrafterského hnutia, býva obyčajne prijatý po troch až šiestich mesiacoch, teda po dobe, keď ho mohli všetci aspoň čiastočne spoznať. Podľa niektorých svojich výnimočnejších vlastností, záľub či príhody potom dostáva prezývku.

Ak má byť niekomu udelená prezývka, napíše náčelník jeho občianske meno na jeden kúsok brezovej kôry a prezývku ma druhý. Na sneme alebo slávnostnom pow-wow hodí náčelník brezovú kôru s občianskym menom do ohňa a udelí nováčikovi nové meno. Nováčik si potom sám zvolí osobný znak (totem), ktorý bude používať.

 

Tu uvedené obrady je možné primerane modifikovať v súlade s tradíciami kmeňa. Ich forma a úroveň by však mala byť dodržaná.

 

Kmeňové zriadenie

Význam kmeňového zriadenia

THE MEANING OF THE COUNCIL RING

Ernest Thompson Seton

Birch Bark Roll - 1927, page 7-8

Why do we sit in a circle around the fire? That is an old storyand a new one.

In the beginning, before we had fire, we were forced to sit up in the trees and shiver all night as we looked down at the shining eyes in the bushes below - the eyes of fierce creatures ready to destroy us.

But fire, when it was found, enabled us to sit on the ground all night, for the brute beasts feared it and stayed afar. It afforded us protection, warmth, a place of meeting and comfort. All the good things that we think of when we say "home" belong to the place around the fire. And when we began to think of such matters, we accepted the fire as the first Great Mystery. Still later, as we realized that the Sun was the Great Mystery by day, we reasoned that there could not be two great mysteries; therefore, the Invisible Cause behind these two must the the one Great Mystery; and in this was the first thought of true religion.

All of these things are deep in our nature, ground in through the ages as we sat about the fire of wood that was our nightly guardian in the forest. And all of these ancient thoughts and memories are played on, whether we realize it or not, when we gather in a circle about the Council Fire.

Then, too, a circle is the best way of seating a group. Each has a place and is so seated as to see everything and be seen by everybody. As a result each feels a very real part in the proceedings as they could not feel if there were corners in which one could hide. The circle is dignified and it is democratic. It was with this idea that King Arthur abolished the oldfashioned long table with two levels, one about the salt for the noble folk and one below for the common herd, and founded the Round Table. At his table all that were worthy to come were on the same level, they were equal in dignity and responsibility; and each was in honor bound to do a share. The result was a kindlier spirit, a sense of mutual dependence.

These are the thoughts in our council Ring. These are among the reasons why our Council is always in a circle and if possible around the fire. The memory of those longgone days is brought back again with their simple, reverent spirit, their sense of community, when we sit as our people used to sit about the fire and smell the wood smoke of Council.

 

Založenie kmeňa

 

 

Snem kmeňa

1. Snem kmeňa je najvyšším a rozhodujúcim orgánom kmeňa. Je zhromaždením členov kmeňa, novoprijímaných členov a pozvaných hostí.

2. Snem hlasuje o všetkých dôležitých ustanoveniach a činoch kmeňa. Raz za rok alebo raz za dva roky (alebo podľa potreby aj skôr) volí náčelníka a kmeňovú radu. Prijíma nových členov a rozhoduje o vylúčení z kmeňa. Člena mladšieho ako 18 rokov môže vylúčiť aj z LLM.

3. Snem udeľuje pocty a tituly schválené Radou orlích pier. Nižšie tituly udeľuje snem priamo, udelenie titulov od sagamora vyššie schvaľuje vopred Ústredná rada orlích pier LLM. Nový najvyšší titul v kmeni môže snem udeliť len v prítomnosti člena ÚROP. Na najvyšší titul v LLM pasuje na sneme len náčelník LLM. Pocty môžu byť na sneme priznané len majiteľovi platného členského preukazu LLM.

4. Právo hovoriť na sneme má každý, komu udelí slovo ten, kto vedie snem.

5. Snem sa schádza pravidelne, najmenej štyri krát za rok.

6. Snem by mal mať tieto body programu:

- zvolávací snemový signál

- zapálenie ohňa trením driev alebo iným čistým spôsobom

- prednes zákonov lesnej múdrosti

- oznámenie mien prítomných

- zápis z minulého snemu, hodnotenie uplynulého obdobia (náčelník)

- správa hospodára

- správy ďalších funkcionárov Kmeňovej rady

- udeľovanie pôct a titulov

- prijímanie do kmeňa

- súťaže, piesne a hry

- modlitba kmeňa Omaha

 

Kmeňová rada

1. Kmeňová rada je poradným zborom náčelníka a zároveň výkonným orgánom vôle kmeňa. Skladá sa z náčelníka, strážcu ohňa, hospodára (strážcu wampumu), pismáka a rodových náčelníkov. Musí byť aspoň trojčlenná, u menších kmeňov je možné funkcie kumulovať.

2. Náčelník a ostatní členovia kmeňovej rady sú volení snemom kmeňa na jeden alebo dva roky a po zvolení môžu skladať príslušný sľub.

3. Kmeňová rada a náčelník riadia život kmeňa, rozhodujú o hospodársko-správnych záležitostiach kmeňa, zabezpečujú kontakt s Ústrednou radou orlích pier, Náčelníctvom LLM a s ostatnými kmeňmi.

4. Náčelník kmeňa (samostatného rodu) by mal byť najschopnejší člen kmeňa (rodu), starší ako 18 rokov, demokraticky zvolený snemom kmeňa (rodu) (výnimky povoľuje náčelníctvo LLM). Náčelník kmeňa musí mať aspoň titul Sagamor a musí absolvovať Lesnú školu - Čotokvu a zložiť tam povinné skúšky. Náčelník je zodpovedný za plnenie programu a 9 hlavných zásad lesnej múdrosti. Vedie členov kmeňa (rodu) k práci, je príkladom svojou vlastnou činnosťou a dbá, aby sa kmeň schádzal pravidelne. Náčelník zastupuje kmeň pri jednaniach s orgánmi štátnej správy a inými organizáciami. Náčelník je povinný informovať náčelníctvo LLM o prijímaní nových členov do LLM a kmeňa a poskytovať iné informácie o dianí kmeňa. V odôvodnených prípadoch ho zastupuje strážca ohňa kmeňa.

Príklad sľubu náčelníka: Budem čestne pracovať v kmeni a pre kmeň. Poctivo a úprimne sa budem snažiť zachovávať zákony lesnej múdrosti a viesť k tomu aj ostatných. Budem rešpektovať rozhodnutia snemu a náčelníctva LLM.

5. Strážca ohňa kmeňa je strážcom duchovného života a práva v kmeni. On jediný sa smie dotýkať snemového ohňa, ktorý zapaľuje trením driev. Je strážcom čistoty v tábore a v živote kmeňa vôbec. Strážcom ohňa môže byť len ten, kto dosiahol hodnosť aspoň Stopár. Musí vedieť zakladať oheň trením driev, rozprávať príbeh o prvom ohni a musí vedieť učiť zákony lesnej múdrosti. Má to byť starší muž alebo žena s bohatými životnými skúsenosťami. Ak nie je v kmeni nikto vhodný, vykonáva túto funkciu náčelník.

Príklad sľubu strážca ohňa: Budem bdieť nad čistotou kmeňa a jemnosťou života jeho členov. Budem dobrým strážcom ohňa.

6. Pismák kmeňa má mať umelecké vlohy a má tak byť strážcom všetkého umeleckého snaženia v kmeni. Vedie všetky písomnosti kmeňa, napr. kroniku kmeňa, robí zápisy z jednania kmeňa, udržiava písomný styk s náčelníctvom LLM, prípadne s ostatnými kmeňmi.

Príklad sľubu pismáka: Budem bdieť nad umeleckým vývojom kmeňa a jeho umeleckou vyspelosťou. Povediem verne a presne záznamy.

7. Hospodár kmeňa (strážca wampumu) hospodári s majetkom kmeňa, vyberá príspevky od členov a vykonáva všetky finančné operácie. Vedie inventár.

Príklad sľubu hospodára: Postarám sa o poriadok v kmeni a budem chrániť jeho majetok.

8. Predseda kmeňovej Rady orlích pier je človek, ktorý v kmeni získal najvyšší titul. Kmeňová Rada orlích pier je najmenej trojčlenná. V spolupráci s ostatnými členmi Rady orlích pier dbá o stúpanie všetkých členov kmeňa na Horu a eviduje dosiahnuté pocty a tituly. Má právo udeľovať na snemoch pocty a tituly do výšky svojho titulu.

 

Rada orlích pier

Radu orlích pier kmeňa tvoria najskúsenejší woodcrafteri (zvyčajne traja), ktorí dosiahli najvyšší titul. Zloženie rady schvaľuje snem kmeňa. Úlohou rady je udržiavať vysokú náročnosť pri plnení činov, aby pri získavaní pôct nedošlo k zníženiu ich úrovne. ROP prejednáva žiadosti o priznanie pôct pred snemom a predseda rady potom vedie na sneme obrad priznávania pôct. V prípade, že si členovia rady pri posudzovaní žiadosti o poctu nie sú istí, môžu o vyjadrenie požiadať odborníka, Ústrednú radu orlích pier alebo náčelníctvo LLM. Rada orlích pier kmeňa kontroluje opodstatnenosť žiadostí o udelenie titulov lesnej múdrosti a postupuje ich na schválenie Ústrednej rade orlích pier. Glejt titulu Sagamor a vyššieho je bez schválenia Ústrednou radou orlích pier neplatný.

Rada orlích pier nemá právo priznať pocty a činy, ktoré nie sú uvedené v Zvitku brezovej kôry bez súhlasu Ústrednej rady orlích pier.

 

Ústredná rada orlích pier

Pravidlá pre posudzovanie činov, veľkých činov pri žiadaní o priznanie titulov:

 

Pri priznávaní pôct príslušnou ROP (Radou orlích pier) žiadateľ predloží:

• zápisník orlích pier (presná forma sa nestanovuje), v ktorom žiadateľ uvádza potrebné údaje (dosiahnutý výkon, dátum plnenia, mená svedkov a pod.)

• výrobok, za ktorý udelenie pocty žiada (ak je to možné)

• kompletne vyplnený glejt aj s civilnými menami a podpismi svedkov (odporúča sa vyplniť až po schválení Radou OP).

 

Pri žiadosti o udelenie titulu žiadateľ predloží:

• glejt o udelení predchádzajúceho titulu

• glejty činov, resp. veľkých činov, potrebné na udelenie nového titulu (t.j. tie medzi dvoma titulmi)

 

§ 19 nebol zatiaľ prejednaný a schválený snemom LLM, uvedený text je pracovná formulácia. Dopracovaním je poverený predseda ÚROP

 

Lesná škola - Čotokva

Lesná škola rozvíja schopnosti členov LLM v najrôznejších oblastiach lesnej múdrosti.

 

 

 

Schválené snemom LLM

v ..., dňa ...