Vnútorný poriadok

Úvodná strana
Hore
Stanovy LLM
Zákony
Zásady
Tajomstvá
Vnútorný poriadok
Glejty

Symboly Ligy lesnej múdrosti

§1 Znak štvornásobného ohňa

Znak štvornásobného ohňa symbolizuje Zákon lesnej múdrosti. Je možné používať ho na čelných stenách klubovní, v záhlaví vývesiek, časopisov atď. Predovšetkým ho ale používame počas konania snemov vo forme pieskovej kresby (viď Kniha lesnej múdrosti).

§2 Znak lesnej múdrosti

Znak tvorí biely kruh s primerane veľkými modrými rohmi umiestnený v červenom poli.

Znak možno kresliť podľa nasledovného návodu:  (viď "Modrú oblohu!" č. 5/93)

§3 Kmeňová symbolika

Kmeň môže používať symboliku spoločnú pre celé hnutie. Okrem toho si môže vytvárať vlastné symboly (znak kmeňa, heslá, pokriky, piesne a pod.) Pri vytváraní vlastných symbolov nesmie upravovať, dopĺňať a meniť spoločné symboly (§1,2,4,5,6).

§4 Šerpa

1.  Na bežnú činnosť v meste ani na pobyt v prírode nie je určený jednotný odev. Jednotlivé kmene si môžu urobiť vlastný kroj podľa vlastných predstáv v súlade so zásadami a duchom woodcraftu. Jedinou záväznou podmienkou je spôsob nosenia woodcrafterského odznaku (viď §5).

2.  Pri slávnostných príležitostiach, najmä na snemoch, je doporučené nosiť indiánsky odev alebo iné štýlové oblečenie zodpovedajúce tradíciám kmeňa.

3.  Jediným spoločným prvkom odevu je šerpa pôct prehodená pri slávnostných príležitostiach cez pravé plece a zapnutá na ľavom boku, na ktorej sa jednotným spôsobom zaznačujú pocty (činy, veľké činy, majstrovstvá a tituly) priznané na snemoch.

4.  Každý člen LLM si vyrobí šerpu Malej alebo Veľkej lóže tak, ako je popísaná v Zvitku brezovej kôry (šírka šerpy môže byť väčšia o dva centimetre).

5.  Čakatelia na členstvo a nečlenovia LLM nemajú právo nosiť šerpu.

§5 Odznak

Odznak LLM (kovový znak lesnej múdrosti) sa nosí zásadne vpredu na ľavej klope alebo inej vhodnej časti odevu vo výške pŕs (manžeta, vrecká a pod.). Odznak je možné nosiť aj na šerpe nad štítom.

§6 Heslá, pozdravy, pieseň

1.  LLM používa pôvodné heslo woodcrafterského hnutia: Modrú oblohu!

2.  Pre bežný styk medzi členmi nie je stanovený záväzný pozdrav. Spravidla sa používa tradičný woodcrafterský pozdrav: "How, Kola!" [hau, kola] (Ako sa máš, priateľ?!)

3.  Pri bežnom styku môžu členovia používať tradičný Setonov pozdrav rukou, symbolizujúci znak hnutia

4.  Neoficiálnou hymnou LLM je Modlitba kmeňa Omaha.

Základné obrady LLM

§7 Obrad prijímania do kmeňa

Členstvo v LLM je podmienkou pre členstvo v kmeni (samostatnom rode).To neznamená, že člen LLM sa musí stať hneď členom niektorého kmeňa alebo samostatného rodu.

Prijatie do kmeňa (samostatného rodu) podlieha zvykom jednotlivých kmeňov (rodov).    

Nový člen je prijímaný do kmeňa vždy len na sneme a veľmi slávnostným spôsobom.

Jeden z možných spôsobov je tento:

Náčelník: Brat X, prosím, predstúp pred snem kmeňa. Prosím ostatných, aby vstali. Brat X, pretože si splnil všetky podmienky pre vstup do nášho kmeňa, pýtam sa ťa: Chceš sa stať členom kmeňa Y?

Brat X:     Áno, chcem.

Náčelník: Si teda ochotný zložiť sľub, ktorým sa zaviažeš rešpektovať Zákony lesnej múdrosti a zvyky kmeňa?

Brat X:     Áno, som.

Náčelník: Opakuj teda po mne!

Náčelník  cituje slová sľubu a čakateľ ich opakuje.

Náčelník: Bratia a sestry, vážený snem kmeňa Y. S radosťou v srdci Vám môžem oznámiť, že brat X sa stal prá­vo­platným členom nášho kmeňa. Nech na jeho počesť teraz zaznie kmeňová pieseň!

Kmene môžu tento rituál rôzne meniť a dopĺňať.

Prijímanie stráží woodcraftu do LLM prebieha po ukončení zasväcovacieho chodníka na sneme Ligy alebo na sneme kmeňa, ktorý má zakladaciu listinu, po schválení prijatia náčelníctvom LLM. Priznávanie stôp zasväcovacieho chodníka je spravidla možné u jednotlivých kmeňov v pôsobisku stráže.

§8 Piesková kresba

         Pre obraznú prezentáciu našich zákonov používame upravenú pieskovú kresbu Navahov. Robí sa na podlahe uprostred kruhu tvorenom prítomnými členmi, nebýva väčšia ako tri stopy (jeden meter) v priemere. Môže byť trvalo namaľovaná na doske alebo na platničke a obradne umiestnená na svoje miesto na začiatku každého snemu. Alebo ju môžete zakaždým vytvoriť (túto možnosť preferujeme) bielym pieskom, múkou, vápnom alebo soľou. Každý člen by mal byť schopný spraviť pieskovú kresbu bez zvláštnej prípravy.

         V strede je nakreslený kruh s priemerom asi 8 palcov (20 cm). Toto je miesto pre oheň, ktorý predstavuje kahanec alebo žiarovka zakrytá oranžovým hodvábnym papierom. Samozrejme, ak je snem vonku, kruh sa robí dostatočne veľký, aby lemoval skutočné ohnisko, v ktorom bude horieť drevo počas celého snemu. V takomto prípade však nerobte príliš veľký oheň. Vatra by rušila symboliku a bola by nepríjemná aj pre okolosediacich.

         Tento oheň je symbolom Veľkého Ducha. Z kruhu vedú štyri cesty mierne trojuholníkového tvaru s ostrým uhlom smerom von. Tieto cesty sú štyri smery pozdĺž ktorých musí ísť muž alebo žena, ak chce dosiahnuť dokonalú ľudskosť (manhood). Volajú sa Cesta tela, Cesta mysle, Cesta ducha a Cesta služby. Vždy sú kreslené v tej istej polohe a v rovnakom poradí. Piesková kresba sa kreslí tak, aby snemová skala a náčelník boli medzi 1. a 4. cestou. Takže Cesta tela je naľavo od náčelníka bližšie k nemu a Cesta mysle je naľavo ďalej od neho, Cesta ducha je ďalej vpravo a Cesta služby je bližšie vpravo.

         Na konci každej z týchto ciest je malý kruh predstavujúci svetlo, ku ktorému vedie cesta. Cesta tela vedie k Svetlu krásy; Cesta mysle k Svetlu pravdy; Cesta ducha k Svetlu sily; a Cesta služby k Svetlu lásky.

      V každom z týchto svetiel sú tri zákony, ktoré tvoria dohromady 12 zákonov woodcraftu.

§9 Obrad zahájenia a ukončenia snemu

Woodcrafteri sa zvolávajú do snemového kruhu signálom kmeňa Zuni "Volanie na snem", ktorý je uvedený v Knihe lesnej múdrosti (str. 163) alebo zvolaním "Zíďte sa, priatelia, bude sa konať snem!" či iným podobným zvolaním. Keď sa účastníci snemu zídu, strážca ohňa ich poučí o zásadách správania na snemovisku a v tichosti odídu do snemového kruhu.

Po zaujatí miest v snemovom kruhu (oproti vchodu na snemovisko sedí náčelník a kmeňová rada, po ľavej ruke náčelníka muži zoradení podľa dosiahnutého titulu a postavenia v kmeni a po pravej ruke ženy) náčelník zvolá: "Zapáľte posvätný oheň!"

Strážca ohňa založí oheň trením driev, kresadlom alebo iným čistým spôsobom.

Náčelník: "Zapáľte oheň Veľkého ducha!"

Prichádza woodcrafter (strážca ohňa alebo iný touto čestnou úlohou poctený člen), prináša horiacu pochodeň a zapaľuje hranicu so slovami: "Prinášam oheň Veľkého ducha!"

Náčelník: "Zapáľte svetlá krásy, pravdy, sily a lásky!"

Do snemového kruhu vojdú štyria woodcrafteri (vopred ich určí strážca ohňa kmeňa), každý sa postaví k svojmu svetlu tvárou k náčelníkovi, pozdravia ho a potom sa otočia tvárou k ohňu, kľaknú si na obe kolená a sadnú si na päty, zapaľujú štyri menšie ohne a recitujú 12 zákonov lesnej múdrosti.

Dlhšia forma Zákonov sa používa na veľkom sneme; pritom je každé svetlo recitované jedným zo štyroch členov, ktorí stoja pri ohni.

Prvý recitátor sa zdvihne na jedno koleno, zapáli svoju pochodeň v ohni Veľkého ducha a povie: “Z Veľkého ústredného ohňa zapaľujem Svetlo krásy. Vychádzajú z neho tri lúče” a recituje plné znenie zákonov v prvom svetle.

Druhý recitátor sa zdvihne na jedno koleno, zapáli svoju pochodeň ohni a povie: “Z Veľkého ústredného ohňa zapaľujem Svetlo pravdy. Vychádzajú z neho tri lúče” a recituje plné znenie zákonov druhého svetla.

Podobne aj tretí a štvrtý recitátor zapália svetlá sily a lásky a recitujú pri tom príslušné zákony.

Po zapálení hranice a svetiel nasleduje fajkový obrad alebo iný obrad s podobným významom.

Pri ukončení snemu vyzve náčelník prítomných, aby vstali. Niekoľkými slovami sa s nimi rozlúči a potom začne spievať modlitbu kmeňa Omaha, ktorou sa končí snem. Ostatní sa pripoja. Po doznení modlitby kmeňa Omaha všetci v tichosti opustia snemový kruh.

Zásady správania na snemovisku:

· po príchode na snemovisko všetci zaujmú v tichosti svoje miesto a zostanú mlčky stáť a čakať na pokyn náčelníka alebo člena kmeňa, ktorý vedie snem

· náčelník sedí oproti vchodu do snemoviska, vedľa neho majú miesto členovia kmeňovej rady a potom ostatní členovia v poradí podľa získaného titulu a pozície v kmeni

· počas snemu nesmie nikto stáť alebo chodiť, pokiaľ to nie je súčasťou programu

· nikto nesmie prechádzať cez priestor snemového kruhu okrem toho, kto vedie snem alebo toho, kto má slovo a okrem strážcu ohňa, keď sa stará o oheň

· vstať a hovoriť môže len ten, kto dostal od náčelníka slovo

· počas priebehu snemu je možné do snemového kruhu vstúpiť alebo ho opustiť len po súhlase náčelníka. Ak niekto prichádza zvonku do snemového kruhu, nech počká pri vchode na súhlas náčelníka

· na snemovisku sa počas snemu nesmie jesť ani piť, šepkať a smiať sa, zbytočne sa obzerať a rušiť snem akýmkoľvek iným spôsobom.

· zvážte vhodnosť prítomnosti malých detí na snemovisku

· po modlitbe kmeňa Omaha všetci spoločne opustia ohnisko

§9 Obrad udeľovania pôct

Počas snemu ohlási vedúci snemu bod: "Udeľovanie orlích pier."

Predseda kmeňovej Rady orlích pier prípadne náčelník vstane a spýta sa: "Žiada niekto z prítomných o priznanie Orlích pier?".

Žiadateľ sa postaví a povie (napríklad): "Ja, X, z kmeňa Y žiadam o udelenie orlieho pera za čin (veľký čin) z prvého (2., 3., 4.) svetla číslo (uvedie číslo činu a cituje celé znenie podmienky na priznanie orlieho pera)".

Predseda ROP: "Boli splnené podmienky pre priznanie tohto orlieho pera?"

Rada orlích pier a prítomní svedkovia dosvedčia splnenie. Predseda ROP: "Vyplňte glejt!"

Po vyplnení glejtu pismákom kmeňa odovzdá glejt žiadateľovi a blahoželá mu.

Je dôležité, aby všetci účastníci, najmä žiadateľ, hovorili nahlas a slávnostným tónom.

Inou možnosťou je, že  predseda ROP požiada snem o udelenie pôct (ktoré ROP predtým prejednala) pre členov kmeňa a prítomné stráže.

§10 Obrad udeľovania titulov lesnej múdrosti

Ten, kto vedie snem ohlási bod programu: "Udeľovanie lesných titulov."

Predseda kmeňovej rady orlích pier (náčelník) vstane a spýta sa: "Žiada niekto z prítomných o priznanie titulu lesnej múdrosti?"

Vopred určený člen kmeňovej rady vstane a povie: "Dozvedel som sa, že brat (sestra) X splnil(-a) všetky podmienky pre priznanie titulu (napríklad) Sagamor". Vyzve žiadateľa aby vstal a predstúpil pred snem.

Predseda ROP: "Splnil si všetky podmienky?"

žiadateľ: "Áno, splnil."

Predseda ROP: "Tak predstúp pred snem a pokľakni na ľavé koleno."

žiadateľ si kľakne a predseda ROP zdvihne nad neho obradný oštep ozdobený orlími perami a veľmi slávnostne a dôrazne hovorí: "Brat (sestra) X, v mene Veľkého ducha, Ernesta Thompsona Setona - Čierneho Vlka a zákonov Ligy lesnej múdrosti Ti udeľujem titul (napríklad) Sagamor!". Pasuje žiadateľa dotykom štandardy za každý skôr priznaný titul.

Žiadateľ vstane, dostane vypísaný glejt, poďakuje snemu za udelenie titulu a ostatní mu gratulujú (ak je to možné, aj celý kmeň).

§11 Pow-wow

§12 Obrad sadenia rastliny

WOODCRAFT WILD FLOWER PLANTING CEREMONY

Adapted from 1927 "Birch Bark Roll" - Ernest Thompson Seton

Dee Seton Barber 1992

PREPARATIONS

Wild flower seeds - trowel or spade - water - 4 stakes.

Standing in the place selected for the planting, while others of the group sit in a circle about it, the planter holds the seeds or roots

in one hand, a trowel in the other and says:

PLANTER: "There is nothing more beautiful than flowers. We love them even more than birds because they do not fly away when we come near to enjoy their beauty. Flowers give joy in the woods, in the hand, on the table and in the sick room. Because evil forces are at work to rob us of our wild flowers I shall do my share to save them, that those who come after me may find the same pleasure that the flowers have always given me. (plant seed) Thus I plant this seed as I mean to plant many more, in a place that I believe will make it grow. I shall guard and water it when need be and I ask all good folk to spare it when it blooms. They make take the flower, maybe, but leave the plant and the root, for these are not ours but the heritage of our children. (plantings stakes to show where the seeds or root has been planted) You are frail, but I can use my wits to help you, for I love you, and I set these sticks around to guard you and to mark the place. I leave you, but I shall come again from time to time, and eagerly watch for your bloom."

§13 Obrad sadenia stromu

WOODCRAFT TREE PLANTING CEREMONY

adapted from the 1927 Birch Bark Roll - Ernest Thompson Seton

Dee Seton Barber - 1992

Anyone cutting down a tree is destroying life. There is no evil in a tree - only blessing day and night for us and for the wild things. The only justification for this act of destruction is that space is needed or the timber necessary. Nevertheless the cutting of a tree is a trespass against the forest and its life. One who cuts down a tree should plant two trees in its place. The person who destroys a tree and leaves the space barren is robbing the country of beauty and riches. One who plants a tree, plants a well-spring of blessing. A blessing to wild things that need its food and shelter. A blessing to those who rejoice in the beauty of living things. A blessing to all humans who need clean air and protection from the sun and storm. A blessing for the nourishment of its fruit, the service of its timber for the building of homes or for the fires on our hearths.

PREPARATIONS

Tools: shovel - water - 4 stakes - 2 seedlings -

PLANTER: "Come, Woodcrafters, and bear witness that I am trying to do my part in blessing our country with a wealth of trees. See that with my own hands I first prepare the ground, then I plant the trees. Now I water the trees and promise that I will repeat the watering every dry day, for at least a month, so that the seedlings will not perish before its roots are quickened." [walking around the new-planted seedlings with four stakes] "See, I make the sun shimmer as I walk around my trees. Now I place a stake at each cardinal point, so that others may see where my trees will take root. Little trees, I have given you a start in life. I shall rejoice in your growth and hope that some day I shall stand under the sweet restfulness of your shadow."

14 Sľub

Členovia LLM pri vstupe do združenia skladajú sľub, v ktorom vyjadria vôľu žiť v súlade so zákonmi a ideálmi lesnej múdrosti. Text sľubu si môžu kmene doplniť podľa vlastných tradícií.

Sľub členov LLM: "Sľubujem, že sa budem snažiť žiť a konať v súlade so zákonmi lesnej múdrosti, budem chrániť jej myšlienky a ideály a podriaďovať sa rozhodnutiam snemu!".

Pri prijímaní do LLM, kmeňa alebo rodu a skladaní woodcrafterského sľubu prítomní stoja a zachovávajú váž­nosť.

§15 Prezývky a lesné mená

V kmeňovom živote, hlavne na táboroch a v prírode je vhodné používať namiesto občianskych mien lesné mená a pre­zývky.

Prezývky
Nový člen, ktorý prichádza do woodcrafterského hnutia, býva obyčajne prijatý po troch až šiestich mesiacoch, teda po dobe, keď ho mohli všetci aspoň čiastočne spoznať. Podľa niektorých svojich výnimočnejších vlastností, záľub či príhody potom dostáva prezývku.

Ak má byť niekomu udelená prezývka, napíše náčelník jeho občianske meno na jeden kúsok brezovej kôry a prezývku ma druhý. Na sneme alebo slávnostnom pow-wow hodí náčelník brezovú kôru s občianskym menom do ohňa a udelí nováčikovi nové meno. Nováčik si potom sám zvolí osobný znak (totem), ktorý bude používať.

Lesné mená

Za dlhodobú činnosť v kmeni a vo woodcrafterskom hnutí, za dosiahnutie osobných úspechov pri stúpaní na horu, za dosiahnutie výrazných morálnych kvalít môže kmeňová rada na podnet náčelníka kmeňa rozhodnúť o udelení lesného mena.

Je žiadúce, aby Kmeňová rada vybrané lesné mená konzultovala s Ústrednou radou orlích pier, aby sa zabránilo ku­mulácii rovnakých mien v LLM.

Obrad udeľovania lesných mien je nasledovný:

Adept na udelenie lesného mena, ktorý vykonal vigíliu, sa vráti na svitaní na obradné miesto kmeňa, kde ho očakáva náčelník. Prináša uhlíky zo svojho ohňa vigílie a založí pomocou nich oheň. Náčelník prednesie veľmi slávnostnú, ale primerane dlhú reč. Na záver spáli meno žiadateľa napísané na brezovej kôre a slávnostne mu udelí lesné meno a odovzdá mu ho napísané na kúsku brezovej kôry. Lesné meno musí predtým schváliť kmeňová rada.

Netreba snáď dodávať, že náčelník je slávnostne oblečený a miesto tohto obradu nesmie byť rušené inými ľuďmi ani zvukmi "civilizácie".

Obrad je možné zakončiť fajkovým obradom a modlitbou pri vychádzajúcom slnku, apod.

Náčelník potom odvedie nositeľa nového mena do tábora. Mal by zostať v slávnostnom odeve a na rannom pow-wow slávnostne oznámiť kmeňu, že nositeľ nového lesného mena absolvoval vigíliu a získal lesné meno. Všetci členovia kmeňa mu pogratulujú a na jeho počesť zaspievajú kmeňovú pieseň.

Denný program potom prebieha ďalej a nositeľ nového mena by sa ho mal zúčastniť aktívne až do večera.

 

Tu uvedené obrady je možné primerane modifikovať v súlade s tradíciami kmeňa. Ich forma a úroveň by však mala byť dodržaná.


Kmeňové zriadenie

§16 Snem kmeňa

THE MEANING OF THE COUNCIL RING

Ernest Thompson Seton

Birch Bark Roll - 1927, page 7-8

Why do we sit in a circle around the fire? That is an old storyand a new one.

In the beginning, before we had fire, we were forced to sit up in the trees and shiver all night as we looked down at the shining eyes in the bushes below - the eyes of fierce creatures ready to destroy us.

But fire, when it was found, enabled us to sit on the ground all night, for the brute beasts feared it and stayed afar. It afforded us protection, warmth, a place of meeting and comfort. All the good things that we think of when we say "home" belong to the place around the fire. And when we began to think of such matters, we accepted the fire as the first Great Mystery. Still later, as we realised that the Sun was the Great Mystery by day, we reasoned that there could not be two great mysteries; therefore, the Invisible Cause behind these two must the the one Great Mystery; and in this was the first thought of true religion.

All of these things are deep in our nature, ground in through the ages as we sat about the fire of wood that was our nightly guardian in the forest. And all of these ancient thoughts and memories are played on, whether we real­ize it or not, when we gather in a circle about the Council Fire.

Then, too, a circle is the best way of seating a group. Each has a place and is so seated as to see everything and be seen by everybody. As a result each feels a very real part in the proceedings as they could not feel if there were corners in which one could hide. The circle is dignified and it is democratic. It was with this idea that King Arthur abolished the old-fashioned long table with two levels, one about the salt for the noble folk and one below for the common herd, and founded the Round Table. At his table all that were worthy to come were on the same level, they were equal in dignity and responsibility; and each was in honour bound to do a share. The result was a kin­dlier spirit, a sense of mutual dependence.

These are the thoughts in our council Ring. These are among the reasons why our Council is always in a circle and if possible around the fire. The memory of those long-gone days is brought back again with their simple, rev­erent spirit, their sense of community, when we sit as our people used to sit about the fire and smell the wood smoke of Council.

 

1.  Snem kmeňa je najvyšším a rozhodujúcim orgánom kmeňa. Je zhromaždením členov kmeňa, novoprijíma­ných členov a po­zvaných hostí.

2.  Snem hlasuje o všetkých dôležitých ustanoveniach a činoch kmeňa. Raz za rok alebo raz za dva roky (alebo podľa potreby aj skôr) volí náčelníka a kmeňovú radu. Prijíma nových členov a rozhoduje o vylúčení z kmeňa. Člena mladšieho ako 18 rokov môže vylúčiť aj z LLM.

3.  Snem udeľuje pocty a tituly schválené Radou orlích pier. Nižšie tituly udeľuje snem priamo, udelenie titulov od sagamora vyššie schvaľuje vopred Ústredná rada orlích pier LLM. Nový naj­vyšší titul v kmeni môže snem ude­liť len v prítomnosti člena ÚROP. Na najvyšší titul v LLM pasuje na sneme len náčelník LLM. Pocty môžu byť na sneme priznané len majiteľovi platného členského preukazu LLM.

4.  Právo hovoriť na sneme má každý, komu udelí slovo ten, kto vedie snem.

5.  Snem sa schádza pravidelne, najmenej štyri krát za rok.

6.  Snem by mal mať tieto body programu:

- zvolávací snemový signál

- zapálenie ohňa trením driev alebo iným čistým spôsobom

- prednes zákonov lesnej múdrosti

- oznámenie mien prítomných

- zápis z minulého snemu, hodnotenie uplynulého obdobia (náčelník)

- správa hospodára

- správy ďalších funkcionárov Kmeňovej rady

- udeľovanie pôct a titulov

- prijímanie do kmeňa

- súťaže, piesne a hry

- modlitba kmeňa Omaha

§17 Kmeňová rada

1.  Kmeňová rada je poradným zborom náčelníka a zároveň výkonným orgánom vôle kmeňa. Skladá sa z ná­čelníka, strážcu ohňa, hospodára (strážcu wampumu), pismáka a rodových náčelníkov. Musí byť aspoň troj­členná, u menších kmeňov je možné funkcie kumulovať.

2.  Náčelník a ostatní členovia kmeňovej rady sú volení snemom kmeňa na jeden alebo dva roky a po zvolení môžu skladať príslušný sľub.

3.  Kmeňová rada a náčelník riadia život kmeňa, rozhodujú o hospodársko-správnych záležitostiach kmeňa, za­bezpečujú kontakt s Ústrednou radou orlích pier, Náčelníctvom LLM a s ostatnými kmeňmi.

4.  Náčelník kmeňa (samostatného rodu) by mal byť najschopnejší člen kmeňa (rodu), starší ako 18 rokov, demokraticky zvolený snemom kmeňa (rodu) (výnimky povoľuje náčelníctvo LLM). Náčelník kmeňa musí mať aspoň titul Sagamor a musí ab­solvovať Lesnú školu - Čotokvu a zložiť tam povinné skúšky. Náčel­ník je zodpo­vedný za plnenie programu a 9 hlavných zásad lesnej múdrosti. Vedie členov kmeňa (rodu) k práci, je príkla­dom svojou vlastnou činnosťou a dbá, aby sa kmeň schádzal pravidelne. Náčelník zastupuje kmeň pri jedna­niach s orgánmi štátnej správy a inými organizáciami. Náčelník je povinný informovať náčelníctvo LLM o prijímaní nových členov do LLM a kmeňa a poskytovať iné informácie o dianí kmeňa. V odôvodnených prípa­doch ho zastupuje strážca ohňa kmeňa.

     Príklad sľubu náčelníka: Budem čestne pracovať v kmeni a pre kmeň. Poctivo a úprimne sa budem snažiť zachovávať zákony lesnej múdrosti a viesť k tomu aj ostatných. Budem rešpektovať rozhodnutia snemu a ná­čelníctva LLM.

5.  Strážca ohňa kmeňa je strážcom duchovného ži­vota a práva v kmeni. On jediný sa smie dotýkať snemového ohňa, ktorý zapaľuje trením driev. Je strážcom čistoty v tábore a v živote kmeňa vôbec. Strážcom ohňa môže byť len ten, kto dosiahol hodnosť aspoň Stopár. Musí vedieť zakladať oheň trením driev, rozprávať príbeh o prvom ohni a musí vedieť učiť zákony lesnej múdrosti. Má to byť starší muž alebo žena s bo­hatými životnými skúsenosťami. Ak nie je v kmeni nikto vhodný, vykonáva túto funkciu náčelník.

     Príklad sľubu strážca ohňa: Budem bdieť nad čistotou kmeňa a jemnosťou života jeho členov. Budem dobrým strážcom ohňa.

6.  Pismák kmeňa má mať umelecké vlohy a má tak byť strážcom všetkého umeleckého snaženia v kmeni. Vedie všetky písomnosti kmeňa, napr. kroniku kmeňa, robí zápisy z jednania kmeňa, udržiava písomný styk s náčelníctvom LLM, prípadne s ostatnými kmeňmi.

     Príklad sľubu pismáka: Budem bdieť nad umeleckým vývojom kmeňa a jeho umeleckou vyspe­losťou. Povediem verne a presne záznamy.

7.  Hospodár kmeňa (strážca wampumu) hospodári s majetkom kmeňa, vyberá príspevky od členov a vykonáva všetky fi­nančné operácie. Vedie inventár.

     Príklad sľubu hospodára: Postarám sa o poriadok v kmeni a budem chrániť jeho majetok.

8.  Predseda kmeňovej Rady orlích pier je človek, ktorý v kmeni získal najvyšší titul. Kmeňová Rada orlích pier je najmenej trojčlenná. V spolupráci s ostatnými členmi Rady orlích pier dbá o stúpanie všetkých členov kmeňa na Horu a eviduje dosiahnuté pocty a tituly. Má právo udeľovať na snemoch pocty a tituly do výšky svojho titulu.

9.  Psí vojaci. Kmeň si môže zriadiť zvláštnu inštanciu psích vojakov - poriadkovej služby, ktorá podlieha priamo náčelníkovi kmeňa. Členom psích vojakov sa môže stať osoba s vysokou prirodzenou autoritou, s pri­rodzeným zmyslom pre spravodlivosť a so silne vyvinutým zmyslom pre sebadisciplínu a poriadok.

     Psí vojaci dbajú na poriadok a disciplínu v kmeni a na správanie sa členov kmeňa na akciách, najmä v prírode. Psí vojaci sa môžu organizovať a vyvíjať činnosť aj vo sfére nad úrovňou jednotlivých kmeňov.

      V rámci LLM existuje nadkmeňová organizácia psích vojakov, ktorá združuje náčelníkov psích vojakov jednotlivých kmeňov. Náčelník tejto nadkmeňovej organizácie sa volí raz za dva roky z radov jej členov.

§18 Rada orlích pier

Radu orlích pier kmeňa tvoria najskúsenejší woodcrafteri (zvyčajne traja), ktorí dosiahli najvyšší titul. Zloženie rady schvaľuje snem kmeňa. Úlohou rady je udržiavať vysokú náročnosť pri plnení činov, aby pri získavaní pôct nedošlo k zníženiu ich úrovne. ROP prejednáva žiadosti o priznanie pôct pred snemom a predseda rady potom vedie na sneme obrad priznávania pôct. V prípade, že si členovia rady pri posudzovaní žiadosti o poctu nie sú istí, môžu o vyjadrenie požiadať odborníka, Ústrednú radu orlích pier alebo náčelníctvo LLM. Rada orlích pier kmeňa kontroluje opodstatnenosť žiadostí o udelenie titulov lesnej múdrosti a postupuje ich na schválenie Ústrednej rade orlích pier. Glejt titulu Sagamor a vyššieho je bez schválenia Ústrednou radou orlích pier neplatný.

Rada orlích pier nemá právo priznať pocty a činy, ktoré nie sú uvedené v Zvitku brezovej kôry bez súhlasu Ústrednej rady orlích pier.

§19 Ústredná rada orlích pier

Pravidlá pre posudzovanie činov, veľkých činov pri žiadaní o priznanie titulov:

Pri priznávaní pôct príslušnou ROP (Radou orlích pier) žiadateľ predloží:

· platný členský preukaz

· zápisník orlích pier (presná forma sa nestanovuje), v ktorom žiadateľ uvádza potrebné údaje (dosiahnutý výkon, dátum plnenia, mená svedkov a pod.)

· výrobok, za ktorý udelenie pocty žiada (ak je to možné)

· kompletne vyplnený glejt aj s civilnými menami a podpismi svedkov (odporúča sa vyplniť až po schválení Radou orlích pier). Glejt nesmie byť škrtaný a prepisovaný.

Pri žiadosti o udelenie titulu žiadateľ predloží:

· glejt o udelení predchádzajúceho titulu

· glejty činov, resp. veľkých činov, potrebné na udelenie nového titulu (t.j. tie medzi dvoma titulmi)

 

§ 19 nebol zatiaľ prejednaný a schválený snemom LLM, uvedený text je pracovná formulácia. Dopracovaním je poverený predseda ÚROP

§20 Lesná škola - Čotokva

Lesná škola rozvíja schopnosti členov LLM v najrôznejších oblastiach lesnej múdrosti.

§21 Zasväcovací chodník

1.  Každý, kto sa chce stať členom LLM, musí prejsť Zasväco­vacím chodníkom, aby dokázal, či je pripravený a ochotný zvládnuť ťažšie úlohy, ktoré ho čakajú na ceste lesnej mú­drosti.

2.  Každý kmeň si môže vytvoriť vlastný zasväcovací chodník podľa vlastných podmienok, tradícií a zvykov.

3.  Zasväcovací chodník by mal byť tak náročný (fakticky aj časovo), aby záujemcov o vstup do LLM motivoval a ne­odrádzal.

4.  Uvedené príklady zasväcovacieho chodníka do Veľkej a Malej lóže nie sú záväzné. Majú slúžiť len ako návod pri tvorbe Zasväcovacieho chodníka špecifického pre jed­notlivé kmene.

5.  Zasväcovací chodník by mal byť súčasťou programu na schôdzkach, výpravách a táboroch. Nováčik nemusí prejsť všetkými stopami, ak náčelník uzná, že niektorá jeho vlastnosť vyplýva z jeho prirodzenej povahy a cha­rakteru.

 

Zasväcovací chodník pre Veľkú lóžu, teda pre členov vo veku 12-15 a viac rokov:

Stopa láskavosti

Svet trpí, pretože mu chýba láska. Woodcrafter je bratom každého človeka dobrej vôle. Ten kto sa v každodennom živote nespráva láskavo, musí to skúsiť v čase stanovenom náčelníkom.

Stopa mlčania

Ten, kto nevie dostatočne ovládať svoj jazyk nech mlčí 6 hodín v kruhu svojich priateľov.

Stopa poslušnosti

Poslušnosť je podmienkou spoločného života. Je znakom sily, disciplíny a zmyslu pre poriadok. Skúšku poslušnosti určí náčelník.

Stopa mysliacej ruky

Dnes je veľa ľudí, ktorí majú hlavy preplnené vedo­mosťami, ale nedokážu si ani poriadne zastrúhať ceruzku alebo urobiť vlastnými rukami nejaký užitočný predmet. Woodcrafter musí dokázať, že má "mysliacu ruku", že dokáže spraviť niečo užitočné alebo umelecky krásne.

Stopa dobrého táborníka

Naša cesta vedie lesom. Vedieť žiť v prírode tak, aby som sa tam správal ako v kostole, ale cítil sa tam ako doma, je jednou z hlavných požiadaviek. Stopu dobrého táborníka našiel ten, kto táboril aspoň 7 dní pod stanom v prírode a 3 dni putoval neznámou krajinou, vždy spal vonku a nosil si jedlo so sebou.

Stopa svedomitosti

Na svedomitosti spočíva celý úspech woodcrafterskej výchovy. Svedomitosť je dôkazom charakteru a cti woodcraftera. Kto po určený čas vykonával mimoriadnu prácu či povinnosť určenú náčelníkom, prešiel stopou svedomitosti.

Stopa odriekania

Pre človeka je nutné naučiť sa ovládať svoju vôľu. Prevychováva tým sám seba a to je zmysel "stúpania na horu". Pre chlapcov a dievčatá sa hodí, aby si napríklad mesiac odriekali niektorú hmotnú vec, ktorá je príjemná, ale nie je nutná.

Tabu

Všetko, čo škodí zdraviu a porušuje zákony krásy, pravdy, sily a lásky je tabu. Nováčik sa zaviaže, že podľa svojho svedomia sa vyvaruje všetkého, čo porušuje harmóniu ducha a tela. Tabu bude zachovávať po celý život.

Stopa lásky k prírode

Vysadiť aspoň 5 stromov alebo krov v prírode a starať sa o ne, kým sa neprijmú. Alebo zasiať semená liečivých rastlín a starať sa o ne, aby sa ujali. Alebo sa starať tri mesiace v zime o kŕmidlá a pod.

Stopa opálenej kože

Veľa ľudí v meste trpí nedostatkom vzduchu a slnka. Woodcrafter je tiež väčšinou nútený žiť v nie príliš zdravom prostredí, dokáže si však pomôcť. Všetky svoje voľné chvíle venuje rekreácii v prírode a pestovaniu zdravých športov. Získa tým zdravé telo, jasnú myseľ, kožu otuženú slnkom a vetrom a spozná tak krásnu stopu zasväcovacieho chodníka.

Stopa osamelého táborníka

Odíď do lesa po západe slnka z dohľadu a dosluchu tábora či iného ľudského príbytku. Vezmi si prikrývky, sekeru, zápalky a pod. a zariaď si pohodlné noclažisko. Nevráť sa pred východom slnka.

Zasväcovací chodník pre najmenšie deti v Malej lóži (vek 7-9 rokov):

- vstávaj celý týždeň včas bez toho, aby ťa budili viac ako 1 krát

- počas dvoch mesiacov nesmieš prísť neskoro do školy

- počas celého týždňa maj umyté ruky pred každým jedlom a keď ideš do školy

- v priebehu celého týždňa upratuj riad po každom jedle

- dokáž neplakať a nehnevať rodičov, súrodencov a nad­riadených počas celého týždňa

- počas celého týždňa udržuj všetky svoje veci a izbu v úplnom poriadku

- jeden mesiac choď poctivo do školy a svedomito si rob všetky úlohy

V prípade stráží LLM je vhodné absolvovať Zasväcovací chodník u niektorého z blízkych kmeňov LLM.

§22 Pocty a tituly

Pocty a tituly nie sú odmenou za vykonané činy, ale uzna­ním týchto činov. Človek nachádza v týchto činoch vnú­torné uspokojenie, ale potrebuje aj spravodlivé uznanie. Preto sú zavedené tieto pocty a tituly za rôzne činy, ktoré sú bližšie popísané v Knihe orlích pier.

Tituly Malej lóže (Bratstva malých):

Hľadač cesty - je ten, kto pozná zákon štvornásobného ohňa, dokáže vysvetliť znak, heslo a pozdrav lesnej múd­rosti, prešiel zasväcovacím chodníkom a je prijatý podľa zákonov kmeňa

Pútnik - je ten, kto získal štyri činy, z každého svetla jeden

Lovec - je ten, kto získal 8 činov, z každého svetla dva

Stopár čikala - je ten, kto získal 12 činov, z každého svetla tri

Sagamor čikala - je ten, kto má štrnásť rokov (náčelník kmeňa môže hranicu znížiť) a získal 24 činov, z každého svetla šesť

Orlí sagamor čikala - je ten, kto získal 36 činov

Sachem čikala - je ten, kto získal 48 činov

Označenie "čikala" pochádza z lakotštiny a znamená, že ide o titul udelený v Malej lóži. Prechodom do Veľkej lóže ostávajú v platnosti tituly Stopár a Sagamor (bez označenia čikala). ďalšie vyššie tituly priznané v Malej lóži nadobúdajú platnosť vo Veľkej lóži až po sklenení podmie­nok pre získanie titulu Veľký sagamor, resp. Veľký orlí sagamor podľa Zvitku brezovej kôry.

Tituly bratstva malých udeľuje náčelník kmeňa alebo rodu.

Tituly Veľkej lóže (Bratstva veľkých):

O udelenie titulu Veľkej lóže rozhoduje Ústredná rada orlích pier, keď ju o to predtým požiadal náčelník kmeňa. Kmeňový snem môže udeľovať len titul Stopár. Nikto nemôže žiadať titul sám pre seba. Všetky tituly sa priznáva­jú slávnostne podľa kmeňových zvykov. Tituly sa priznávajú po­stupne po sebe, napr. titul Orlieho sagamora môže získať len ten, kto už má priznaný titul Veľkého sagamora. Na sneme môže byť priznaný woodcrafterovi len jeden titul.

Hľadač cesty - je ten, kto pozná zákon štvornásobného ohňa, dokáže vysvetliť znak, heslo a pozdrav lesnej múd­rosti, prešiel Zasväcovacím chodníkom a je prijatý podľa zákonov kmeňa

Ten, kto našiel chodník (Stopár) - je ten, kto získal 12 či­nov, z každého svetla tri, pozná a verejne rozprával príbeh prvého ohňa, urobil a vysvetlil pieskovú kresbu štvornásobného ohňa a je woodcrafterom najmenej tri mesiace

Sagamor - je ten, kto získal 24 činov, z každého svetla šesť, má najmenej 14 rokov a je woodcrafte­rom najmenej 6 mesiacov.

Sagamor musí ďalej splniť tieto podmienky:

·       zapáliť oheň čistým spôsobom

·       zahájiť a riadiť snem (stráže to musia vedieť aspoň teoreticky)

·       vedieť zaspievať modlitbu kmeňa Omaha

·       poznať obrady udeľovania titulov

·       ovládať základy práce so Zvitkom brezovej kôry

Veľký sagamor - je ten, kto získal 24 veľkých činov

Orlí sagamor - je ten, kto získal 36 činov

Veľký orlí sagamor - je ten, kto získal 36 veľkých činov

Sachem - je ten, kto získal 48 činov

Veľký sachem - je ten, kto získal 48 veľkých činov

Orlí sachem - je ten, kto získal 72 činov

Veľký orlí sachem - je ten, kto získal 72 veľkých činov

Sachem ipawa - je ten, kto získal 100 činov

Veľký sachem ipawa - je ten, kto získal 100 veľkých činov

Orlí sachem ipawa - je ten, kto získal 200 činov

Veľký orlí sachem ipawa - je ten, kto získal 200 veľkých činov