Stanovy LLM
Úvodná strana
Hore

 

§1 Názov

Združenie občanov sa nazýva Liga lesnej múdrosti (ďalej Liga). V styku so zahraničím používa názov The Woodcraft League of Slovakia.

 

§2 Charakter združenia

1. Liga je dobrovoľné, záujmové a nezávislé združenie občanov.

2. Liga je otvorená všetkým ľuďom bez rozdielu veku, pohlavia a vyznania.

3. Liga nepatrí k žiadnej politickej, národnej ani náboženskej strane. Odmieta akékoľvek vojenské prvky.

4. Liga pôsobí na území Slovenskej republiky. Sídlom združenia je Bratislava, Trnavská 15.

 

§3 Poslanie a formy činnosti združenia

1. Viesť členov Ligy k životu podľa zákonov a zásad lesnej múdrosti.

2. Propagovať ideály lesnej múdrosti na verejnosti.

3. Organizovať akcie v prírode i v urbánnych celkoch.

4. Vydávanie periodickej a neperiodickej tlače (vydavateľská činnosť).

5. Odborná činnosť pre ochranu životného prostredia.

 

§4 Znak združenia

Znakom Ligy je biely kruh s modrými rohmi.

 

§5 Program Ligy

Hnutie je odpoveďou na súčasné problémy civilizácie, chce vychovávať novú generáciu ľudí uvedomujúcich si negatívne stránky konzumného spôsobu života. Hnutie vedie ľudí do prírody, ponúka im oddych a regeneráciu síl tvorivou formou, ktorá umožňuje vidieť svet pohľadom človeka zmúdreného chodníkmi lesa, s mysliacou rukou a vidiacimi očami.

Zámerom hnutia lesnej múdrosti je harmonická výchova prírodou a životom k čistému človečenstvu – teda telesne, duševne, mravne a službou ku kráse, pravde, sile a láske. Najvyšším cieľom je dosiahnutie jednoty človeka s prírodou.

Vo svojej činnosti sa členovia Ligy riadia deviatimi hlavnými zásadami a dvanástimi zákonmi lesnej múdrosti.

 

§6 Členstvo v združení

Členom sa môže stať každý, kto sa stotožnil so zásadami a zákonmi lesnej múdrosti a jeho prihlášku prijala Rada náčelníkov.

 

§7 Práva a povinnosti členov

1. Člen Ligy má právo:

a) zúčastňovať sa akcií organizovaných Ligou

b) používať symboliku Ligy

c) používať spoločný majetok Ligy

d) vyjadrovať sa k činnosti Ligy

e) rozhodovať na sneme Ligy hlasovaním (viď §9, bod 3)

f) voliť a byť volený

2. Člen Ligy je povinný:

a) dodržiavať stanovy a vnútorný poriadok Ligy

b) rešpektovať rozhodnutia snemu Ligy

 

§8 Zánik členstva

1. Členstvo zaniká

a) rozhodnutím člena o ukončení členstva (písomný oznam treba doručiť vopred náčelníkovi kmeňa alebo Rade náčelníkov)

b) rozhodnutím snemu Ligy (vylúčením) pre opakované porušovanie alebo hrubé porušenie stanov alebo vnútorného poriadku Ligy.

c) úmrtím člena

d) zánikom Ligy

 

§9 Organizačná štruktúra a orgány Ligy

Organizačná štruktúra Ligy je dvojstupňová. Tvoria ju základné organizačné jednotky (kmene a stráže) a ústredné orgány (snem Ligy a Rada náčelníkov).

1. Kmeň lesnej múdrosti

a) Kmeň vzniká rozhodnutím ustanovujúceho snemu kmeňa a podaním žiadosti o registráciu Rade náčelníkov. Kmeň získava právnu subjektivitu (právo priamo jednať so štátnymi orgánmi a vykonávať hospodársku činnosť) po obdržaní zakladacej listiny od Rady náčelníkov. Kmeň môžu založiť najmenej štyri osoby, z ktorých aspoň jedna musí byť staršia ako 18 rokov.

b) Kmeň zaniká rozhodnutím snemu kmeňa alebo snemu LLM.

2. Stráž lesnej múdrosti

Členovia Ligy, ktorí nie sú členmi niektorého z kmeňov, sa nazývajú stráže lesnej múdrosti.

3. Snem Ligy

Snem Ligy je najvyšším orgánom Ligy. Koná sa spravidla 1 krát ročne za účasti stráží a zástupcov kmeňov. Snem zvoláva Rada náčelníkov najmenej 6 týždňov vopred.

Právo hlasovať na sneme majú len členovia Veľkej lóže.

Na sneme Ligy hlasuje za kmeň náčelník alebo jeho zástupca. Ak je v kmeni viac ako 10 riadnych členov, hlasovacie právo na sneme majú 2 zástupcovia kmeňa.

Za stráže, ktoré sú členmi Veľkej lóže, hlasujú na sneme nimi zvolení zástupcovia – vždy jeden za každých 10 prítomných stráží.

Snem je uznášaniaschopný, ak sú prítomní zástupcovia nadpolovičnej väčšiny kmeňov.

K platnému hlasovaniu je treba súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných. O spôsobe hlasovania rozhoduje snem.

Snem Ligy volí Náčelníka Ligy, strážcu ohňa Ligy a hospodára Ligy na obdobie do ďalšieho snemu.

Len Snem Ligy má právo:

a) rozhodovať o zmene stanov Ligy a vnútorného poriadku Ligy

b) určovať pravidlá pre správu majetku a hospodárenie

c) rozhodnúť o zániku združenia a spôsobe likvidácie majetku

4. Rada náčelníkov

Riadiacim orgánom Ligy je Rada náčelníkov (ďalej Rada). Rada sa skladá z náčelníka Ligy, náčelníkov kmeňov, strážcu ohňa Ligy a hospodára Ligy.

Uznesenie Rady je platné na základe súhlasu väčšiny jej členov.

Rada náčelníkov ďalej:

a) riadi činnosť v oblastiach presahujúcich právomoc kmeňov, v súlade so stanovami a uzneseniami snemu Ligy

b) zvoláva snem Ligy, určuje jeho dátum a miesto konania

c) podáva snemu správu o stave a činnosti Ligy

d) kontroluje hospodárenie Ligy

e) schvaľuje registráciu nových kmeňov

f) uznáša sa o všetkých záležitostiach, ktoré nie sú stanovami vyhradené snemu Ligy

5. Náčelník Ligy

Náčelník Ligy je jej predstaviteľom v období medzi snemami. Náčelníka Ligy zastupuje strážca ohňa Ligy.

Náčelník Ligy zaisťuje styk so štátnymi, spoločenskými, zahraničnými a medzinárodnými organizáciami a orgánmi. Náčelník koordinuje činnosť Rady náčelníkov.

 

§ 12 Riešenie sporov

Spory v združení rieši Rada náčelníkov. Ak nie je dosiahnuté uspokojivé riešenie alebo je v spore zastúpený člen Rady náčelníkov, spor je predložený snemu Ligy.

 

§ 13 Hospodárenie

1. Liga hospodári s finančnými prostriedkami, s hnuteľným a nehnuteľným majetkom.

2. Finančné hospodárenie je vykonávané v súlade so všeobecne platnými zákonnými predpismi.

3. Zdroje príjmov sú:

a) dary, dotácie a subvencie

b) výnosy z vlastného hospodárenia

c) ostatné príjmy a výnosy

4. Majetok kmeňov nie je majetkom združenia.

 

§ 14 Vnútorný poriadok Ligy

Ďalšie organizačné podrobnosti spresňuje Vnútorný poriadok Ligy.

 

§ 15 Zánik združenia

1. Liga zanikne, ak sa pre to vysloví snem Ligy dvojtretinovou väčšinou hlasov.

2. O majetkovom vyrovnaní sa rozhodne podľa platných predpisov.

 

§ 16 Zmena stanov

Zmena stanov je platná na základe rozhodnutia dvojtretinovej väčšiny hlasov na sneme Ligy.

 

Schválené výročným snemom Ligy lesnej múdrosti

v Rakši, dňa 24. júla 2004