Stanovy 1994
Úvodná strana
Hore

§1 Názov
Združenie občanov sa nazýva Liga lesnej múdrosti (ďalej Liga). V styku so zahraničím používa názov The Woodcraft League of Slovakia.

§2 Charakter združenia
1. Liga je dobrovoľné, záujmové a nezávislé združenie občanov.
2. Liga je otvorená všetkým ľuďom bez rozdielu veku, pohlavia a vyznania.
3. Liga pôsobí na území Slovenskej republiky. Sídlom združenia je Bratislava.

§3 Poslanie a formy činnosti združenia
1. Viesť členov Ligy k životu podľa zákonov lesnej múdrosti
2. Propagácia ideálov lesnej múdrosti na verejnosti
3. Organizovanie akcií v prírode
4. Vydavateľská činnosť (vydávanie periodickej a neperiodickej tlače slúžiacej pre potreby združenia)
5. Odborná činnosť pre ochranu životného prostredia

§4 Znak združenia
Znakom Ligy je biely kruh s modrými rohmi.

§5 Program Ligy
Naše hnutie je odpoveďou na súčasné problémy civilizácie. Chceme vychovať novú generáciu ľudí uvedomujúcich si negatívne stránky konzumného spôsobu života, ktoré nás odtrhli od prirodzeného stavu vecí. E. T. Seton už v roku 1902 povedal, že polovica chorôb zotrváva v ľudských dušiach a druhá v ľudských domovoch. Chceme viesť národ do prírody, ale bez toho, čo ho na tejto ceste zaťažuje. Ponúknuť ľuďom oddych a regeneráciu síl tvorivou formou, ktorá im pomôže pozrieť sa na svet očami človeka zmúdreného chodníkmi lesa, s mysliacou rukou a vidiacimi očami. Liga chce pomôcť hľadať mužom a ženám všetkých vekových kategórií a v rôznych životných situáciách takú náplň voľného času, ktorá sa im môže stať na celý život zdrojom potešenia a povznesenia. Účelom Ligy je vychovávať mládež i dospelých prírodou a životom k čistému ľudstvu, vychovávať prírodou harmonicky, teda telesne, duševne a mravne ku kráse, pravde, sile a láske. Najvyšším cieľom je dosiahnutie jednoty človeka s prírodou. Liga je dobrovoľná, samostatná a nezávislá organizácia, nepatrí k žiadnej politickej, národnej ani náboženskej strane. Odmieta akékoľvek vojenské prvky. Vo svojej činnosti sa členovia Ligy riadia deviatimi hlavnými zásadami a dodržiavajú 12 zákonov lesnej múdrosti. Symbolom Ligy je biely štít s modrými rohmi. Štít predstavuje ideály lesnej múdrosti tak čisté a jasné ako je biela farba štítu. Rohy, určené na obranu týchto ideálov, sú znakom odvahy. Ich modrá farba má pripomínať heslo Ligy: "Modrú oblohu!"
Zákony lesnej múdrosti Svetlo krásy: 1. Buď čistý - ty sám i miesto, kde žiješ. Niet dokonalej krásy bez čistoty tela, duše a správania. Telo je posvätným chrámom ducha, preto si váž svoje telo. Čistota prospieva predovšetkým tebe, ale i ľuďom okolo teba a tí, ktorí zachovávajú tento zákon, slúžia svojej krajine. 2. Buď silný. Rozumej svojmu telu a maj k nemu úctu. Je to chrám ducha, a ak nie je zdravé, nemôže byť silné ani krásne. 3. Chráň všetky neškodné tvory pre radosť, ktorú dáva ich krása. Chráň stromy i kvety a buď pripravený bojovať s požiarom v lese aj v meste. Svetlo pravdy: 4. Svoje čestné slovo považuj za sväté. Toto je zákon pravdy a pravda je múdrosť. Nemožno veriť tomu, kto nekoná podľa tohto zákona. 5. Hraj poctivo, lebo čestná hra je pravdou a falošná hra znamená zradu. 6. Buď pokorný. Uctievaj Veľkého Ducha a rešpektuj vieru iných, lebo nikto nepozná celú pravdu a každý, kto pokorne verí, má právo na našu úctu. Svetlo sily: 7. Buď odvážny. Odvaha je najvznešenejšou vlastnosťou. Strach je pri koreňoch každého zla. Neohrozenosť znamená silu. 8. Mlč, ak hovoria starší a preukazuj im úctu aj inak. V čase skúšky je mlčanie ťažšie ako hovorenie, ale nakoniec býva silnejšie. 9. Buď poslušný. Poslušnosť je základná povinnosť woodcraftera. Poslušnosť znamená sebaovládanie a to je jadrom Zákona. Svetlo lásky: 10. Buď láskavý. Vykonaj aspoň jeden nezištný skutok denne - aj keby si mal len rozšíriť štrbinku v miestach, kde vyráža na povrch pramienok. 11. Ochotne pomáhaj. Vykonávaj svoje povinnosti pre povznášajúci pocit, ktorý dáva služba, lebo človek čerpá zo služby silu. 12. Buď veselý. Hľadaj šťastie života - lebo každá rozumná radosť, ktorú môžeš získať alebo dať, je nezničiteľný poklad, ktorý sa - podobne ako radosť z jari - zdvojnásobí zakaždým, keď sa oň rozdelíš s iným človekom.
Deväť hlavných zásad lesnej múdrosti
1. Hnutie slúži na ozdravenie a osvieženie tela a ducha. Nie je však obyčajnou rekreáciou. Pravým zmyslom je všestranné sebazdokonalenie, harmonický rozvoj osobnosti, rozvoj tvorivých schopností a individuality. Program v prírode je taký prirodzený, že udržuje rodinu pohromade, namiesto aby ju rozptyľoval, rešpektuje všetky vrodené ľudské inštinkty, hodí sa pre obe pohlavia, každý vek, slabých i silných jedincov.
2. Život v prírode ako v ideálnom prostredí. V prírode sa snažíme nájsť to, čo sme dlhým životom v mestách stratili. Nehlásame útek od civilizácie do prírody, ale zdôrazňujeme potrebu štúdia prírody a pobytu v nej, ako prostriedku na ochranu človeka pred nepriaznivými vplyvmi moderného života. Táborenie je ťažiskovým bodom nášho programu. Prijímame všetky druhy táborenia, ale našou doménou je táborenie podľa vzoru prírodných národov (najmä severoamerických Indiánov), obmedzené na skutočne nevyhnutné potreby, nútiace človeka k vrcholnej zručnosti a pochopeniu podstaty vecí. Vlastne všetko, čo robíme (aj v mestách) môžeme chápať ako život v prírode v najširšom zmysle.
3. Samospráva pod vedením skúsených. Poskytujeme členom čo najširšiu samosprávu, pretože disciplína zvonku je úbohosťou, keď možno mať disciplínu vnútornú. Základom je kmeňové usporiadanie - starobylá forma založená na zodpovednosti a vodcovstve najskúsenejšieho. Kmene pracujú úplne samostatne. Mimo kmeňov môžu pôsobiť jednotlivci - tzv. stráže lesnej múdrosti.
4. Kúzlo táborového ohňa. Táborový oheň je ťažiskovým bodom skutočného bratstva a svojou podstatou smeruje k počiatkom vývoja ľudstva. Oheň zapálený trením driev je čistý, posvätný a vracia nás ku koreňom civilizácie.
5. Výchovné prostriedky v duchu lesnej múdrosti. Hlavným cieľom výchovy nie je učenosť, ale pravá ľudskosť. Prostriedok na dosiahnutie tohto cieľa je založený na skutočnosti, že človek bol od svojho vzniku bytostne spätý s prírodou a že je to (malo by byť) tak aj teraz. Program umožňuje jedincovi súbežne prechádzať dejinami ľudského rodu, učí ho pracovať vlastnými rukami, spoznávať najstaršiu vedu ľudstva. K realizácii stanovených úloh slúži Zvitok brezovej kôry, Setonom vypracovaný systém dôkazov (viac ako 300 uznaných činov a veľkých činov v rôznych odboroch lesnej múdrosti a vyše 30 majstrovstiev). Za ich splnenie sa členom udeľujú symbolické pocty (orlie perá), ktoré ukazujú, čo už dosiahli.
6. Pocty podľa stanovených kritérií. Nesnažíme sa poraziť druhých, ale povzniesť sami seba formou sebavzdelávania a zušľachťovania ducha a tela. V nesúťažných skúškach nie sú protivníkmi ostatní ľudia, ale čas, priestor, prírodné sily a vlastná nedokonalosť. Všetky pocty sú preto udeľované podľa svetového štandardu - Knihy orlích pier.
7. Osobné dekorovanie za osobné výkony. Túžba po sláve je u divocha najsilnejšou motiváciou. U civilizovaného človeka sa predpokladá, že jeho konanie podnecuje vyšší princíp. Mýli sa však ten, kto si myslí, že súčasnému človeku chýbajú základné inštinkty ľudského rodu. Berme skutočnosť takú, aká je. Preto má každý možnosť vyniknúť tým, že splní štandardné úlohy a je podľa zásluhy dekorovaný snemom svojich druhov na obdiv ostatným členom.
8. Ideálny hrdina. Viac než akákoľvek veda povzbudzuje vždy konkrétny vzor - človek telesne krásny, čistý, statočný, ušľachtilej mysle a už dobre známy, ktorý by s istotou viedol k vyšším cieľom. Seton dal svojmu hnutiu za vzor severoamerického Indiána, lebo práve on spomedzi všetkých prírodných národov dosiahol najvyššiu dokonalosť života v prírode. Je pre nás inšpiráciou nielen kvôli svojmu majstrovstvu kultúry materiálnej, ale aj duchovnej. Podľa vlastného uváženia sa však môžeme uberať aj cestou iného prírodného národa. Okrem toho sa snažíme preberať zo všetkých kultúr to najlepšie, čo môže obohatiť náš život. 9. Malebnosť vo všetkom. Má magický účinok, jemný a neodolateľný, pretože pôsobí na podvedomé zložky osobnosti. Woodcraft preto všemožne využíva kúzlo indiánskych mien, pestrých krojov, obradov, snemového kruhu, atď. ale aj malebného vystupovania (malebný rokovací jazyk). To všetko podnecuje fantáziu, cit a zmysel pre krásu. Dbáme o malebnosť akejkoľvek činnosti v prírode aj v meste.

§6 Formy členstva v združení 1. Liga združuje členov a čestných členov. 2. Členom sa stáva každý, kto sa zoznámil so zásadami lesnej múdrosti a chce podľa nich žiť a pracovať, podal si prihlášku v kmeni (základnej organizačnej zložke) alebo priamo náčelníkovi Ligy, splnil podmienky zasväcovacieho chodníka (viď Vnútorný poriadok Ligy - §20 Zasväcovací chodník), zaplatil členský príspevok a bol prijatý snemom kmeňa alebo snemom Ligy. 3. Za čestného člena môže byť vymenovaná osoba, ktorá sa zaslúžila o hnutie lesnej múdrosti. Čestné členstvo udeľuje len snem Ligy.

§7 Vznik členstva 1. Záujemca o členstvo vyhľadá kmeň lesnej múdrosti v mieste bydliska alebo jeho okolí a jeho prostredníctvom podá prihlášku a zaplatí členský príspevok. 2. Ak záujemca o členstvo nemá možnosť vstúpiť do kmeňa lesnej múdrosti, alebo ak má záujem pracovať samostatne, pošle prihlášku a členský príspevok priamo náčelníkovi Ligy. Hlasovacie a volebné právo člen nadobúda po prijatí snemom. 3. Záujemca si pozorne prečíta Knihu lesnej múdrosti (prípadne ďalšiu doporučenú literatúru), aby sa zoznámil s ideálmi lesnej múdrosti. 4. Naučí sa dobre poznať Zákony lesnej múdrosti a Deväť hlavných zásad, rozhodne sa ich dodržiavať a dokáže náčelníkovi alebo strážcovi ohňa kmeňa, že im porozumel. 5. Počas čakateľskej doby prejde zasväcovacím chodníkom. Čakateľská doba je obdobie od podania prihlášky po prijatie do Ligy. 6. Za člena kmeňa je prijatý na sneme kmeňa. Samostatných členov (stráže woodcraftu) prijíma snem Ligy alebo snem niektorého z kmeňov. Členstvo nie je obmedzené vekom. U záujemcov o členstvo mladších ako 15 rokov je na vstup do Ligy nutný podpis zákonného zástupcu na prihláške. Prijatý člen dostane preukaz združenia, je oprávnený nosiť odznak združenia a má všetky práva a povinnosti člena.

§8 Práva a povinnosti členov
1. Člen Ligy má právo: a) zúčastniť sa všetkých akcií organizovaných Ligy b) používať symboliku Ligy c) používať spoločné predmety na výchovné účely v rámci združenia d) slobodne sa vyjadrovať k činnosti Ligy e) rozhodovať na sneme Ligy hlasovaním (viď §11, bod 5) f) voliť a byť volený g) bezplatne odoberať časopis “Modrú oblohu!”
2. Člen Ligy je povinný: a) dodržiavať stanovy a vnútorný poriadok Ligy b) aktívne sa zúčastňovať na činnosti Ligy c) platiť príspevky v určenej výške a v danom termíne d) rešpektovať rozhodnutia snemu Ligy 3. Čestný člen je zbavený všetkých povinností a užíva práva a členské výhody. Nemá ale hlasovacie právo, právo voliť a byť volený.

§9 Delenie členskej základne
1. Podľa veku delíme členov na Malú lóžu (Bratstvo malých) - do veku 12 až 15 rokov a Veľkú lóžu (Bratstvo veľkých) - nad 12 (15) rokov veku. Vhodný vek člena pre vstup do Veľkej lóže zváži náčelník kmeňa. 2. Členovia, ktorí prešli Zasväcovacím chodníkom u niektorého z kmeňov, ale nemajú záujem či možnosť venovať sa systematickej práci v kmeni, sa stávajú Strážami woodcraftu. 3. Stráž woodcraftu má všetky povinnosti a práva uvedené v §8. Má právo zúčastniť sa snemu ktoréhokoľvek kmeňa kvôli priznaniu pôct a titulov podľa Zvitku brezovej kôry. 4. Vyznávači mystického smeru woodcraftu sa na základe zvláštnych podmienok uvedených v práci Červená lóža združujú v Červenej (Slnečnej) lóži.

§10 Zánik členstva
1. Členstvo zaniká a) vystúpením z Ligy. Oznámenie musí byť doručené Rade náčelníkov písomne. b) nezaplatením členského príspevku za uplynulý rok c) rozhodnutím snemu Ligy (vylúčením) pre porušovanie alebo hrubé porušenie stanov a vnútorného poriadku Ligy. Člena mladšieho ako 18 rokov môže vylúčiť z Ligy snem jeho kmeňa. Náčelník je povinný oznámiť vylúčenie člena písomne Rade náčelníkov. d) úmrtím člena e) zánikom Ligy

§11 Organizačná štruktúra a orgány Ligy
1. Organizačná štruktúra Ligy je dvojstupňová. Tvoria ju základné organizačné jednotky (kmene, samostatné rody a stráže) a ústredné orgány (snem Ligy, Rada náčelníkov a Ústredná rada orlích pier).
2. Kmeň lesnej múdrosti a) vzniká rozhodnutím ustanovujúceho snemu kmeňa a podaním žiadosti o registráciu Radou náčelníkov. Dňom registrácie sa začína doba, počas ktorej sú kmeňovým hodnostárom ich funkcie prepožičané. Náčelníkovi (musí mať minimálne 18 rokov) je prepožičaný titul Sagamor (viď Vnútorný poriadok, §22). Keď niektorý člen kmeňa získa vo Veľkej lóži titul Sagamor, kmeň dostane Zakladaciu listinu, ktorá ho oprávňuje užívať všetky výhody poskytované združením. Dňom registrácie kmeň získa právo používať pečiatku a právnu subjektivitu so všetkými záväzkami a výhodami z toho vyplývajúcimi. Od obdržania Zakladacej listiny ho náčelník môže zastupovať na sneme Ligy s hlasovacím právom. Náčelníci kmeňov bez zakladacej listiny majú na sneme Ligy len poradný hlas. Kmeň môže založiť najmenej 6 a najviac 50 osôb, z ktorých aspoň jedna musí byť staršia ako 18 rokov. b) zaniká rozhodnutím snemu kmeňa alebo rozhodnutím Rady náčelníkov. Takto postihnutý kmeň má právo odvolať sa na sneme Ligy. c) kmeň si zvolí svoje meno a určí si znak. Kmeň sa môže skladať z rodov, v ktorých pracujú 3-5 woodcrafteri. d) kmene metodicky podliehajú náčelníkovi Lesnej školy - Čotokvy (viď Vnútorný poriadok, §19)
3. Samostatný rod lesnej múdrosti môžu založiť najmenej tri osoby, z ktorých aspoň jedna musí byť staršia ako 18 rokov. Na samostatný rod sa vzťahujú tie isté ustanovenia ako na kmeň lesnej múdrosti uvedené v §11, ods. 2a, 2b. Samostatný rod nemá právo priznávať pocty a tituly ani prijímať nových členov do Ligy.
4. Účelové združenie kmeňov Kmene majú so súhlasom Rady náčelníkov právo vytvoriť účelové združenie pre územnú alebo záujmovú oblasť, ktorá ich zastupuje voči orgánom a organizáciám. So súhlasom všetkých zakladajúcich kmeňov môže mať toto združenie právnu subjektivitu. Účelové združenie nie je organizačným medzičlánkom medzi Radou náčelníkov a kmeňmi a z hľadiska správy je podriadené Rade náčelníkov. Pravidelne informuje Radu náčelníkov o svojej činnosti (najmenej 1 krát za pol roka). Úmysel vytvoriť účelové združenie je treba vopred oznámiť Rade náčelníkov. Právo vytvoriť toto združenie môže byť obmedzené len rozhodnutím snemu Ligy.
5. Snem Ligy Snem Ligy je najvyšším orgánom Ligy. Koná sa najmenej 1 krát ročne za účasti zástupcov jednotlivých kmeňov a stráží. Snem zvoláva Rada náčelníkov najmenej 6 týždňov vopred. V naliehavých prípadoch môže byť snem zvolaný častejšie a v kratšej lehote. Na sneme Ligy hlasuje za riadny kmeň náčelník alebo jeho zástupca. Ak je v kmeni viac ako 10 členov hlasovacie právo majú 2 členovia kmeňa. Za každú začatú desiatku sa pridáva jeden hlas. Za samostatné rody a stráže hlasujú na sneme nimi zvolení zástupcovia - vždy jeden za každých 10 členov. Všetci zástupcovia musia byť počas hlasovania na sneme prítomní. Snem je uznášaniaschopný, ak sú prítomní zástupcovia nadpolovičnej väčšiny riadnych kmeňov. K platnému hlasovaniu je treba súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných. O spôsobe hlasovania rozhoduje snem. Mimoriadny snem musí byť zvolaný do jedného mesiaca, ak o to požiada tretina náčelníkov riadnych kmeňov. Len Snem Ligy má právo: a) rozhodovať o zmene stanov Ligy a vnútorného poriadku Ligy b) určiť výšku členských príspevkov a pravidlá pre správu majetku a hospodárenie c) vymedzovať právomoci Rady náčelníkov d) rozhodnúť o zániku združenia a spôsobe likvidácie majetku 6. Rada náčelníkov: Riadiacim a výkonným orgánom Ligy je Rada náčelníkov. Rada náčelníkov sa skladá z náčelníkov uznaných kmeňov. Rada náčelníkov si volí zo svojich radov jedného člena, ktorý zastáva funkciu náčelníka Ligy. Rada náčelníkov je schopná uznášať sa v prítomnosti nadpolovičného počtu náčelníkov uznaných kmeňov. Uznesenie je platné na základe súhlasu väčšiny prítomných s hlasovacím právom. Rada náčelníkov ďalej: a) riadi činnosť v oblastiach presahujúcich právomoc kmeňov, v súlade so stanovami a uzneseniami snemu b) zvoláva snem Ligy, určuje jeho dátum a miesto konania c) podáva snemu správy o stave a činnosti Ligy d) kontroluje hospodárenie Ligy e) spracováva predpísanú agendu a evidenciu f) registruje a ruší kmene g) navrhuje snemu vylúčenie stráží, členov kmeňov a samostatných rodov starších ako 18 rokov za závažné priestupky h) uznáša sa o všetkých záležitostiach, ktoré nie sú stanovami vyhradené snemu Ligy j) zaisťuje styk so štátnymi, spoločenskými, zahraničnými a medzinárodnými organizáciami a orgánmi k) vydáva pre členov Ligy vnútorného spravodajcu a metodickú literatúru l) prostredníctvom lesnej školy - Čotokvy poskytuje členom Ligy potrebnú kvalifikáciu Zasadania Rady náčelníkov sú verejné. Menom Ligy jedná náčelník, prípadne iný písomne poverený člen Rady náčelníkov. Poverenie podpisujú dvaja členovia Rady náčelníkov. Náčelníka Ligy zastupuje strážca ohňa Ligy. 7. Strážca ohňa Ligy a) je volený snemom Ligy b) má hlasovacie právo v Rade náčelníkov 8. Ústredná rada orlích pier (ÚROP): a) je zvyčajne trojčlenná, členmi sa stávajú woodcrafteri, ktorí získali aspoň titul Sachem; zloženie ÚROP schvaľuje snem Ligy b) náčelníkom ÚROP je menovaný spravidla člen Ligy s najvyšším titulom. Do funkcie ho Schvaľuje snem Ligy c) ÚROP schvaľuje udelenie prvého titulu Sagamor v kmeni d) rozhoduje o priznaní pôct za výkony, ktoré nie sú uvedené v Zvitku brezovej kôry e) rozhoduje v sporných prípadoch týkajúcich sa oblasti pôct a titulov

§ 12 Riešenie sporov
Spory v združení rieši Rada náčelníkov. Ak nie je dosiahnuté uspokojivé riešenie, je spor postúpený snemu Ligy. Pokiaľ je v spore zastúpený člen Rady náčelníkov, spor je predložený snemu Ligy.

§ 13 Hospodárenie
1. Liga hospodári s finančnými prostriedkami, s hnuteľným a nehnuteľným majetkom. 2. Finančné hospodárenie je vykonávané v súlade so všeobecne platnými zákonnými predpismi. 3. Zdroje príjmov sú: a) členské príspevky b) dary, dotácie a subvencie c) výťažky z vlastného hospodárenia d) ostatné príjmy a výnosy 4. Právnu subjektivitu (právo jednať priamo so štátnymi orgánmi a vykonávať hospodársku činnosť) majú: a) Rada náčelníkov b) kmene a samostatné rody lesnej múdrosti c) účelové združenia 5. Subjektom vlastníctva je: a) Rada náčelníkov b) jednotlivé kmene a samostatné rody lesnej múdrosti c) účelové združenia 6. Majetok kmeňov, samostatných rodov a účelových združení nie je majetkom celého združenia.

§ 14 Vnútorný poriadok Ligy
Ďalšie organizačné podrobnosti upresňuje Vnútorný poriadok Ligy.

§ 15 Zánik združenia
1. Liga zanikne, ak sa pre to vysloví dvojtretinovou väčšinou snem Ligy. 2. O majetkovom vyrovnaní sa rozhodne podľa platných predpisov.

§ 16 Zmena stanov
Zmena stanov je platná na základe rozhodnutia dvojtretinovej väčšiny hlasov na sneme Ligy.